Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Gerontoloji Anabilim Dalı

Antalya ilçe belediyelerinin gerontolojik bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 556867 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Yerelleşme politikaları çerçevesinde yaşlılığa yönelik yerel politikaların değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar/olanakların ortaya konması ve yerel yönetimlerde yaşlı bakım hizmetlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada, nitel araştırma metoduna dayalı bir yöntem izlenmiştir. Araştırmanın yöntemi, uygulamalı gerontolojiye dayalı olarak sosyal politika yönelimli betimleyici durum araştırmasıdır. Araştırma Antalya iline bağlı 19 ilçe belediyesiyle yapılmıştır. İlçelerin tamamı araştırmaya dâhil edilmiştir. Bulguların analizinde betimleyici nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçları 19 ilçeden 11'inin yaşlılara yönelik gerontolojik bakım hizmetinin olduğunu, sekizinin ise yaşlılara yönelik herhangi bir hizmetinin olmadığını göstermiştir. Belediyelerin gerontolojik bakım hizmetlerinin Kurum Hizmeti, Evde Bakım Hizmeti ve Evde Sağlık Hizmeti adı altında toplandığı görülmüştür. İlçe belediyeleri gerontolojik hizmetlere ilişkin genel olarak organizasyon, denetim, alt yapı, donanım eksikliği, bütçe yetersizliği gibi sorunlar yaşamaktadır. Sonuç: İlçe belediyelerinin genelini hizmetleri profesyonel olarak yürütmediği ve yaşlı çalışmaları konusunda fikir olarak desteğe ve yönlendirmelere ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: yaşlılık, bakım hizmetleri, yerel yönetimler.

Summary:

Objective: In the framework of localization policies, evaluation of local policies towards aging has been done with the aim of developing suggestions for elderly care services in local administrations by revealing the problems / possibilities encountered in practice. Methods: In the research, a method based on qualitative research method was followed. The method of the research is a social policy oriented descriptive case study based on applied gerontology. The study was conducted with 19 district municipalities of Antalya province. All districts were included in the study. In the analysis of the findings, descriptive qualitative analysis method was used. Results: The results of the study showed that 11 out of 19 districts had gerontological care services for elderly people and eight of them did not have any services for the elderly. It was seen that gerontological care services of municipalities were gathered under the name of Corporate Service, Home Care Service and Home Health Service. District municipalities generally face problems such as organization, supervision, infrastructure, lack of equipment and lack of budget. Conclusion: It is understood that the district municipalities do not carry out the services professionally in general and they need support and guidance as an idea about the elderly work. KeyWords: oldage, care services, local governments.