Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı / Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı

Antalya ili, Alanya ilçesinde sürdürülebilirlik açısından turizm ve çevre konulu bir alan araştırması

A case study for Antalya Province, Alanya City about the sustainability of tourism and environment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261798 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İkamet edilen yer dışında tüketici olarak, tatil, dinlenme, eğlence ve merak gibi ihtiyaçların giderilmesi amacı ile yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketi olarak tanımlanabilen turizm kavramı günümüzde hızla büyüyen ve bütün dünyayı ilgilendiren dinamik bir kavramdır. Turizm bu gelişmesini sürdürürken ve yapılaşırken doğayı kullanmaktadır. Yanlış planlanması durumunda turizm, kendi öz sermayesini yıpratmış olacaktır.1960'lı yıllar itibariyle kıyı kentlerimizin sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikler neticesinde Türkiye turizm pazarına girmiştir. Fakat uygun bir turizm planlaması yapılamaması sebebiyle çevresel tahribat başlamış, hatta bazı bölgelerimizde elinde bulunan potansiyeli kaybetme noktasına gelmiştir. Bu çalışmada turizm endüstrisinin sebep olduğu çevresel tahribat, alan çalışması üzerinde anlatılmaya çalışılmıştır. Sonuca ulaşabilmek için sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm, turizm ve çevre konuları incelenmiştir. Alan çalışması olarak, irdelenen sorunları son yıllarda açık bir şekilde yaşayan Alanya kenti incelenmiştir. Kentin yaşadığı sorunlar, çevresel kirlilik, yapılaşma sorunları, ulaşım sistemindeki problemler başlıkları altında tespit edilmeye çalışılmıştır.

Summary:

Tourism, which can be defined as travel and temporary accommodation as a customer to take a holiday, resting, enjoying and just for curiosity, is growing dayand conceming millions of people. Tourism uses nature while growing and improving. As a result, in case of implanned growement of tourism, tourism would destroy its own base; nature.After 1960' s, Turkey takes its place in tourism market with its own natural and historical beauties. However, implanned growing of tourism starts to destroy nature, even it is in danger of losing its potential In this essay, the destruction made by tourism is tried to explain with examples. For getting a result, some issues like, sustainable tourism, tourism and environment have been examined. As a field study, Alanya, which lives the problems told above very deadly in recent years, has been examined improvement problems in city are investigated under sub-titles of problems in usage of sea beaches, and traffic problems and sustainability of tourism.