Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Antalya ili doğusunda antropojenik etkiler nedeniyleağır metal birikiminin Pyrus cordata subsp. boissieriana ve Pancratium maritimum üzerinde araştırılması

Anthropogenic effects in the eastern Antalya of heavy metal research on Pyrus cordata subsp. and Pancratium maritimum

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 547908 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Antalya ilinin doğusunda Antropojenik etkiler nedeniyle oluşan ağır metal kirliliği iki bitkiye ait organ örnekleri ve bunların yaşam alanlarındaki toprak örneklerinde incelenmiştir. Antalya'nın doğusunda Pyrus cordata subsp. boissieriana bitkisine ait organ örnekleri ve yaşadıkları ortamdaki toprak örnekleri 9 farklı lokaliteden, Pancratium maritimum bitkisine ait organ örnekleri ve yaşadıkları toprak örnekleri ise 5 farklı lokaliteden 1 yıl süresince dört mevsim olacak şekilde toplanmıştır. İnceleme alanındaki bu örneklem alanları homojen olarak seçilmeye çalışmış ve bitki türlerinin populasyonun dağılımı da örnekleme lokalitelerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. Bitki örnekleri ve yaşam alanlarından alınan toprak örnekleri Antalya'da ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde ve seçilen bitki türlerinin ağır metallerin olası biyoindikatörü olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Toplanılan bitki örneklerinin kısım örneklerinin tamamı yıkanıp, analize hazırlanarak Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni ve Co miktarları ICP-OES ile ölçülmüştür. Pyrus cordata subsp. boissieriana organ örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen ağır metal birikim miktarı lokalite, bitki organı ve mevsime göre farklılık göstermektedir. Bitki organ örneklerinde yapılan analizler sonucunda elde edilen ağır metallerin ortalama konsantrasyonları Fe>Cu>Zn>Mn>Ni>Pb>Cd>Co şeklinde sıralanmaktadır. Bitkinin yaşam alanındaki toprak örneklerinde yapılan analizler sonucunda ortalama ağır metal konsantrasyonları kıyaslandığında ise Ni>Zn>Mn>Fe>Cu>Co>Pb>Cd şeklinde sıralanmaktadır. Pancratium maritimum organ örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen ortalama ağır metal değerleri Fe>Zn>Cu>Mn>Pb>Ni>Cd>Co şeklinde olduğu görülmektedir. Kum zambağı bitkisinin yaşadığı toprak örneklerinde tespit edilen ortalama ağır metal konsantrasyonları ise Ni>Zn>Cu>Mn>Pb>Ni>Cd>Co şeklinde sıralanmaktadır. Bitki organlarında Fe, Cu ve Zn açısından en yüksek birikimler elde edilirken, toprak örneklerinde Ni elementine bağlı kirliliğin olduğu söylenebilmektedir. Araştırma alanında farklı ağır metallere ait kirliliğin olduğu söylenebilmektedir.

Summary:

In this study, heavy metal pollution caused by anthropogenic effects in the east of Antalya province was investigated in the organ samples of two plants and their soil samples in their habitat. In the east of Antalya, the plant part samples of the Pyrus cordata subsp. boissieriana and soil samples in their environment were collected from 9 different localities, palnt part samples of Pancratium maritimum and soil samples they collected were collected from 5 different localities for one year during four years. These sample areas in the study area were tried to be chosen homogeneously and the distribution of the population of the plant species was also effective in determining the sampling localities. Soil samples taken from plant samples and habitats in Antalya, heavy metal contamination and the use of selected plant species as a possible bioindicator of heavy metals were investigated. All of the part samples of the collected plant samples were washed and prepared for analysis and the amounts of Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni and Co were determined by ICP-OES. Pyrus cordata subsp. boissieriana the amount of heavy metal accumulation obtained as a result of the investigations in the organ samples varies according to the location, plant organ and season. The average concentrations of heavy metals obtained from the analysis of plant organ samples are listed as Fe>Cu>Zn>Mn>Ni>Pb>Cd>Co. As a result of the analyzes made in soil samples of the plant, the average heavy metal concentrations are compared with Ni>Zn>Mn>Fe>Cu>Co>Pb>Cd. Pancratium maritimum organ samples as a result of the investigation of the average heavy metal values ​​of Fe>Zn>Cu>Mn>Pb>Ni>Cd>Co. The average heavy metal concentrations determined in the soil samples of P. maritimum plants are Ni>Zn>Cu>Co>Mn>Fe>Pb>Cd. Fe, Cu and Zn in terms of the highest accumulation of plant organs, while the soil samples in the Ni-related pollution can be said to be. In the field of research, it is possible to say that there is pollution of different heavy metals.