Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Antalya ili Kumluca ilçesi ve yöresi ağızları

Kumluca district of Antalya province and dialects of the region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde gelişen teknolojinin etkisiyle beraber kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, televizyonun hayatımıza daha fazla girmesi, okuma-yazma oranının artması ile birlikte Türkiye Türkçesi ağızları gün geçtikçe yok olmaktadır. Türk dilinin yapısını ortaya koymak için önemli olan birçok tarihi, etnik ve dilsel verileri yapısında bulunduran unsurlar da ağızlarla birlikte kaybolmaktadır. Bu sebeple Türkiye Türkçesi ağızları üzerinde yapılacak olan ağız çalışmaları önemlidir ve bir an önce bu verilerin tamamı derlenip dil incelemesi gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalıdır. Anadolu ve Rumeli ağızları, daha kapsamlı şeklini söylemek gerekirse Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yerli araştırmacılar 1940'lı yıllarda yönelmeye başlamışlardır. O zamandan günümüze kadar birçok çalışma yapılmış ve hâlâ Türkoloji çevrelerinden birçok araştırmacı bu alanla ilgili çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu alanla ilgili yazılmış birçok doktora, yüksek lisans tezi, kitap, makale vs. bulunmasına rağmen henüz ağızların tamamı derlenip üzerinde araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmaya esas teşkil eden konu Antalya'nın Kumluca İlçesi'nden soru-cevap yöntemiyle yapılan derlemelerdir ve bu derlenen metinler çalışmanın temelini oluşturmuştur. Bu metinlerden yola çıkarak ses ve şekil bilgisi incelemesi gerçekleştirilmiş Standart Türkiye Türkçesinde tespit edilmeyen, yöreye has karakteristik kullanımlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın Sözlük bölümünde metinlerden elde edilen ve Derleme Sözlüğü'nde bulunmayan bazı kelimeler tespit edilip bu kısımda yer almıştır. Kayıt Dışı Derlenen Kelimeler kısmında derlemeler sırasında alınan notlardan elde edilen kelimeler yer almıştır. Bunların yanı sıra yöre ağzında kullanılmakta olan bazı şekil bilgisi özelliklerinden yola çıkılarak yörenin ağız bölgesi haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Ses bilgisi, Şekil bilgisi, Söz varlığı, Kumluca ağzı

Summary:

Nowadays, the proliferation of mass media along with the impact of developing technologies, television's more into our lives, with the increase of literacy rate Modern Turkish dialects are disappearing day by day. Many historical, ethnic and linguistic data that are important to reveal the structure of Turkish language are lost along with the dialects. For this reason, Modern Turkish dialects studies to be conducted on the dialects is important and all of this data must be compiled and recorded immediately after the language review is performed. Anatolia and Rumeli dialects, speaking more broadly on Modern Turkish native researchers have begun to tending in the 1940s. Many studies have been carried out since then and still many researchers from Turkology circles continue to work on this field. However, the doctorate, master's theses, books, articles, etc., have been published in this field all the dialects have not been compiled and research has not been done yet. In this study, Kumluca, which is one of the districts of Antalya, has been compiled with question-answer method and these collation texts have been included in the study. Based on the texts, phonology and morphology examination was carried out and has attempted to reveal not encountered in the Standards Turkey Turkish the characteristics unique to the region uses. In addition, dictionary section of the study, textual and not to be situated on collation dictionary some words have been determined. Unrecorded compiled words section includes words collected from the notes taken during the collations. In addition to these, dialect region map of the region was created based some morphological features used in local dialect. Key words: Phonology, morphology, vocabulary, Kumluca dialects