Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya İli merkez bölgesi arıtma tesislerinde çamur kabarması ve şişmesinden sorumlu filamentli mikroorganizmaların karakterizasyonu ve çözüm önerileri

Characterization and solution proposals of filamentious organi̇zsm bulking and foaming in acti̇vated sludge plants in Antalya, Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416194 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Antalya İli Merkez Bölgesi Arıtma tesislerinde (Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisi, Belek 1 – Belek 2 Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer Atıksu Arıtma Tesisi ) çamur şişmesi ve kabarmasına neden olan filamentli mikroorganizmaların karakterizasyonu yapılmış ve çamur şişmesi ve kabarmasına önlem olması amacıyla çözüm önerileri sunulmuştur. Analizlerde atıksu arıtma tesisleri havalandırma havuzlarından alınan aktif çamur örnekleri kullanılmıştır. Çalışmada Haziran 2012 - Mayıs 2013 arasında aylık numuneler alınarak çamur şişmesi ve kabarması problemine neden olan filamentli mikroorganizmalar incelenmiş ve dört tesis için aylık filament karakterizasyonu çıkarılmıştır. Ayrıca, çamur şişmesi ve kabarması probleminin çözümü için hidrojen peroksit ve ultrases uygulamalarıyla ön arıtım çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yıl boyunca tesislerde en yoğun görülen türler sırasıyla; Type 0041, Type 0675, Microthrix parvicella' dır. Çamur örneklerinin% 99' u yaz döneminde çamur şişmesi ve kabarması problemini yaşanmaktadır. İncelenen tesislerde çamur hacim indeksi yıl boyunca 150 ml/g değerinin altına düşmemektedir. Yapılan ön arıtım uygulamalarıyla (ultrases ve hidrojen peroksit) çamur şişmesi ve kabarması probleminin çözümüne yönelik olarak hidrojen peroksit ve ultrases uygulamasının kullanılabileceği düşünülmektedir.

Summary:

In this study, Antalya Province, Central Region at the treatment plants (Lara Advanced Wastewater Treatment Plant, Belek 1 - Belek 2 Wastewater Treatment Plant, Kemer Wastewater Treatment Plant) sludge bulking and foaming causing filamentous microorganisms were characterized and sludge bulking and foaming to the measures meant to be solutions provided. Analysis of the wastewater treatment plant aeration tank, the activated sludge samples were used. In this study, June 2012 - May 2013 monthly samples of sludge taken bulking and foaming filamentous microorganisms that cause problems are examined and the filament-to-month characterization of four plants were removed. In addition, the sludge bulking and foaming to the problem of the pre-treatment with hydrogen peroxide and ultrasonic studies have been conducted. According to the results obtained in the most intense seen in plant species throughout the year, respectively, Type 0041, Type 0675, Microthrix parvicella. 99% of the sludge samples during the summer period there is the problem of sludge bulking and foaming. Examined in facilities throughout the year sludge volume index of 150 ml / g value does not drop below. The preliminary treatment practices (ultrasound and hydrogen peroxide) sludge bulking and foaming in order to solve the problem of the application of hydrogen peroxide and ultrasound can be used is considered.