Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ili Merkez ilçesindeki süt sığırı yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerde toplumsal cinsiyet analizi bilgi kaynakları

Gender analysis and information sources of member and non-member farmers dairy cow breaders union in Central town of Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİ MERKEZ İLÇESİNDEKİ SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN İŞLETMELERDE TOPLUMSAL CİNSİYET ANALİZİ VE BİLGİ KAYNAKLARI İlkay KUTLAR SOZER Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman Yrd.Doc.Dr. Orhan ÖZÇ ATALBAŞ Nisan 2002, 84 sayfa Bu araştırmada, Antalya ili Merkez İlçesindeki süt sığın yetiştiricileri birliği üyesi olan ve olmayan işletmelerin sosyo-ekonomik ve genel özellikleri tespit edilmiş, ayrıca bilgi kaynakları ve toplumsal cinsiyet analizi (Gender Analysis)'den elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Araştırmanın verileri birliğe üye olan işletmelerin bulunduğu 8 köyden (Yeniköy, Yeşilbayır, Kovanlık, Karataş, Yağca, Bıyıklı, Aşağıoba, Dereli) elde edilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler süt sığırı yetiştiriciliğinde aile bireylerinin rollerini, katkılarım ve katılımlarını ortaya koymuştur. Araştırmada üreticilerin seçilmiş bazı özellikleri ile birliğe üye olup olmama arasındaki olası istatistiki ilişki ki-kare testi ile saptanmıştır. Ki-kare testinin uygulanamadığı durumlarda ise oranlar arası farka ait hipotez kontrolü (Z dağılımı) yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Toplumsal Cinsiyet Analizi, Bilgi Kaynaklan, Hayvansal Üretim Faaliyeti, Süt Sığırı Yetiştiriciliği JÜRİ: Yrd.Doç.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ (Danışman) Yrd.Doç.Dr.Cengiz SAYIN Doç.Dr.Coşkun CEYLAN

Summary:

ABSTRACT Gender Analysis and Information Sources of Member and Non-Member Farmers Dairy Cow Breaders Union in Central Town of Antalya Province. İlkay KUTLAR SÖZER Master of Science Thesis, Department of Agricultural Economics Adviser: Ass.Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ April 2002, 84 pages In this study, Gender analysis and information sources of member and non-member farmers of dairy cow breaders union in central town of Antalya province were determined in this respect, socio-economic features of producers, general information about member and non-member farmings of the union and comparison of member and non-member farmings were studied. Data used in the research were obtained from 8 villages (Yeniköy, Yeşilbayır, Kovanlık, Karataş, Yağca, Bıyıklı, Aşağıoba, Dereli) where the farmings are located. In this scope which getting, data houshold, rollers, contribution, participations on farmers of dairy cow breaders were appeard. In the study, some -selected features of the producers between being member and non-member of the union were determined statistically using khi- square test. In such condition khi-square test can not be used, hipotise control (z distribution) which based on differences between proportions applied. KEY WORDS: Gender Analysis, Information Source, Animal Husbandry, Dairy Cow Breading. COMMITTEE: Ass.ProfDr.Orhan ÖZÇATALBAŞ (Adviser) Ass.Prof.Dr. Cengiz SAYIN Assoc.Prof.Dr. Coşkun CEYLAN II