Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma Anabilim Dalı

Antalya ili Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türleri ve Orius majusculus (Reuter)'un biyolojisi ve diyapozu

The survey of Orius (Hemiptera: Anthocoridae) species in Antalya province and biology and diapause of Orius majusculus (Reuter)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316172 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada sera sebzelerinde ve süs bitkilerinde polifag bir zararlı olan Kaliforniya çiçek thripsi Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)'in predatörü Orius majusculus Reuter (Hemiptera: Anthocoridae)'un biyolojisi ve diyapozu araştırılmış ve Antalya ilinde Orius türleri araştırılmıştır yapılmıştır.Orius majusculus'un gelişmesi, çoğalması ve diyapozu üzerine gün uzunluğunun etkisi 11.5, 12, 12.5, 13.5, 14.5 ve 16 s gün uzunluklarında ve 2400 lüks ışık yoğunluğu, %60±10 oransal nem ve 26±1 0C sıcaklıkta belirlenmiştir. Deneme sonucunda kritik gün uzunluğunun 11.5 ile 12 s arasında olduğu, 11.5 s gün uzunluğunda bütün bireylerin diyapoza girdiği, gelişme sürelerinin 11.5 s gün uzunluğunda daha uzun olduğu belirlenmiştir.Orius majusculus'un gelişmesi, çoğalması ve diyapozu üzerine ışık yoğunluğunun etkisi 10, 25, 50, 100, 200 ve 2400 lüks ışık yoğunluğu, 12.5 s gün uzunluğu, %60±10 oransal nem ve 26±1 0C sıcaklıkta belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda nimf gelişme süreleri 200 lüks ışık yoğunluğunda diğerlerine nazaran daha uzun bulunmuş, yumurta verimleri ve diyapoz oranlarının ışık yoğunluklarından etkilenmediği bulunmuştur.Yüksek sıcaklığın kısa gün uzunluğunda diyapoza etkisini belirlemek amacıyla O. majusculus yumurtadan itibaren 30±1 0C sıcaklık, 11.5 s gün uzunluğu ve 2400 lüks ışık yoğunluğu koşullarına maruz bırakılmıştır. Bu koşullarda hiçbir ergin dişinin diyapozunun sona ermediği gözlenmiştir.Orius majusculus'un 11.5 s gün uzunluğuna duyarlı olduğu biyolojik evreyi ve bu evreye sıcaklığın etkisini belirlemek amacıyla böceklerin farklı evreleri 18 ve 26±10C sabit ve 12 s 10±0C/12 s 26± 0C değişken sıcaklık, 2400 lüks ışık yoğunluğu koşullarında kısa güne maruz bırakılmıştır. Bu çalışmada kısa gün olarak 11.5 s gün uzunluğu, uzun gün olarak da 12.5 s gün uzunluğu kullanılmıştır. Bu deneme sonucunda 18 ve 26 0C sabit sıcaklıklarda% 100 diyapoz görülebilmesi için nimf+ergin evre ve dönemlerinin kısa güne maruz bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.Orius majusculus'un diyapoz halinde saklanma süresini belirlemek amacıyla böcekler yumurtadan itibaren 11.5 s gün uzunluğu ve 18 0C sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Ergin döneme ulaştıktan sonra 1., 2. ve 3. aylarda canlı ve ölü bireyler sayılmıştır. Deneme sonucunda 1., 2. ve 3. aylar sonunda erginlerde ölüm oranları sırasıyla % 17, 45 ve 90 bulunmuştur. Bu denemede diyapozda bekleme süresinin O. majusculus'un çoğalma performansına etkisini belirlemek amacıyla 1. ve 2. aylar sonunda erginlerden 25'er adet dişi alınmıştır ve bunlar 12.5 s gün uzunluğu, 26 0C sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Bu çalışma sonunda diyapozda 1 ay bekleyenlerin % 7'si, 2 ay bekleyenlerin % 18'i diyapozu sürdürmüştür. Bu iki denemede yumurta verimleri arasında önemli bir farklılık bulunamamıştır.Antalya ilindeki Orius türlerini ve bunların hangi bitkiler üzerinde ve hangi thrips türleriyle birlikte bulunduklarını belirlemek amacıyla 2009'un Şubat ayından 2010'un Nisan ayına kadar geçen sürede örneklemeler yapılmıştır. Çalışma sonucunla en yaygın tür % 66.2 oranla Orius laevigatus (Fieber), ikinci yaygın tür ise %33.3 oranla Orius niger (Wolff) bulunmuştur. Bu türlere daha çok Vicia faba bitkisi üzerinde rastlanmış ve bunlarla birlikte en fazla bulunan thrips türlerinin Thrips major Uzel ve Frankliniella occidentalis (Pergande) olduğu belirlenmiştir.

Summary:

In this study, biology and diapause of Orius majusculus Reuter, a predator of western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) that is a polyphagous pest of greenhouse-grown vegetable and ornamental plants, was investigated. In addition, Orius species were surveyed in Antalya province.The effect of photoperiod on the development, reproduction and diapause of O. majusculus were investigated under the various day-lenght conditions (11.5, 12, 12.5, 13.5, 14.5 and 16 h) and a light intensity of 2400 lux at 60% r.h.and 26±10C. Results showed that the critical day-length was between 11.5 and 12 h, all the adults entered in to reproductive diapuse at a day-length of 11.5 h, and the development time was also longer at 11.5 h day-length.The effect of light intensity on the development, reproduction and diapause of O. majusculus was determined under various light intensities (10, 25, 50, 100, 200 and 2400 lux) and a day-lenght of 12.5 h at %60±10 r.h. and 26±10C. The results of this study demonstrated that development times of various nymphal stages were longer at 200 lux than other light intensities. Fecundity and diapause rates were not affected by the light intensities.In order to determine the effect of high temperature (30 on the diapause of O. majusculus at short day-length condition, the insects were exposed to 30±10C, 11.5 h day-length and 2400 lux. Under these conditions, the diapause of no female was not terminated.Various biological stages of O. majusculus were exposed to two different constant temperatures (18 and 26±10C) and to fluctuating thermoperiods (26 0C (12 h)/ 10 0C (12 h) at 11.5 h day-length and 2400 lux to determine the biological stage which is sensitive to short day. In experiments, 11.5 h as short day and 12.5 h as long day was used. The results showed that nymph+adult stages should be exposed to short day to induce a 100% diapause at 18 and 260C .In order to asses the potential for storing O. majusculus in diapause the insects were exposed to 11.5 h day-length and 180C beginning with the egg stage and survival rate of diapausing adults were determined after 1, 2 and 3 months storage temperature with no mortality. Mortalities of 17, 45 and 90% were found after 1, 2 and 3 months, respectively. live In order to determine the effect of storage conditions on the reproductive performance of O. majusculus, 25 females were taken at the end of the 1st and 2nd months and then exposed to 12.5 h day-length and 260C. Diapause of 7 and 18% of the females was not terminated after 1 and 2 months storage, respectively.No significant difference was found between the fecundities of females stored for the indicated periodsIn order to determine Orius species, their thysanopteran preys on host plant species, surveys were carried out in Antalya province from February 2009 to April 2010. According to the results, the most common Orius species were Orius laevigatus (Fieber) (66.2%), and Orius niger (Wolff) (33.3%). These species were commonly encountered on the Vicia faba. Additionally, these two Orius species were commonly seen together with Thrips major Uzel ve Frankliniella occidentalis(Pergande).