Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ili sebze tohumu yetiştiriciliğinin üretim ve pazarlama yapısının incelenmesi

Determination of production and marketing structure of vegetable seed production in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169884 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİ SEBZE TOHUMU YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA YAPISININ İNCELENMESİ Cemal FERT Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Nisan, 2004, 73 sayfa Bu araştırma ile sebze tohumu üretimi yapan firmalar, bayiler ve tohumu kullanan çiftçilerden anket yapılarak elde edilen verilerden yararlanılarak Antalya ilinde sebze tohumu üretimi ve pazarlama yapısı ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırma kapsamında, çiftçilerin sebze tohumu kullanım düzeyi, sosyo-ekonomik özellikleri ve çeşit tercihinde etkili olan faktörler de belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Antalya ilinde üretimi yapılan hibrit sebze tohumunun %79,44'ü, standart sebze tohumunun ise %98,09'u özel kuruluşlar tarafından üretilmektedir. Sebze tohumu üreticisi firmaların üretim faaliyetlerine etki eden faktörlerin başında diğer firmalar ile rekabet gelmektedir. Firmalar açısından tohum fiyatının belirlenmesinde ise en önemli faktör üretim maliyetidir. Firmaların %57,14'ü üretmiş oldukları sebze tohumunun pazarlanmasını kendi elemanları ile, %28,57'si ise dağıtıcı firma kanalıyla yürütmektedir. Araştırma alanında sebze tohumu pazarlamasında en etkin rolü bayiler oynamaktadır. Anket sonuçlarına göre çiftçilerin %30'unun sebze tohumunu bayilerden temin ettikleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında çiftçilerin sebze tohumu tercihlerini etkileyen faktörler Logit modeli kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre çeşit tercihi üzerine sera genişliği %5, çiftçinin eğitimi ve çeşidin hastalıklara karşı dayanıklılığı ise %10 önemseviyesinde anlamlı bulunmuştur. Domates üreten çiftçilerin çeşit seçiminde, eğitim düzeyi yüksek olanların düşük eğitimlilere göre %0,21 oranında yaygın kullanılan çeşitleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca yaygın olarak kullanılan çeşit seçiminde hastalığa dayanıklılık özelliğini önemli gören çiftçiler diğer çiftçilere göre %0,47 oranında yaygın olarak kullanılan çeşitleri tercih etmektedir. Analizde, modele dahil edilen çiftçi yaşı, deneyimi ve çeşit rengi değişkenleri anlamlı bulunmamıştır. ANAHTAR KELİMELER: Sebze tohumu üretimi, firma, çiftçi, pazarlama yapısı, dağıtım kanalları, Antalya. JÜRİ: Prof. Dr. Burhan ÖZKAN (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Cengiz SAYIN Yrd. Doç. Dr. Selim Adem HATIRLI

Summary:

ABSTRACT DETERMINATION OF PRODUCTION AND MARKETING STRUCTURE OF VEGETABLE SEED PRODUCTION IN ANTALYA PROVINCE Cemal FERT Master of Science Thesis, Department of Agricultural Economics Adviser: Prof. Dr. Burhan ÖZKAN April, 2004, 73 pages In this research, vegetable seed producer firms, dealers and farmers, vegetable seed production and marketing structure were determined by using face to face questionnaire method. Vegetable seed usage, socio-economic characteristics and factors affecting for variety selection of vegetable producers were also examined in the research. The research results showed that 79.44% of hybrid and 98.09% of standard vegetable seed produced in Antalya was produced by private firms. One of the leading factors affecting production activities of vegetable seed producer firms is competition with other producer firms. The most important factor for determination seed prices is production cost of seed. About 57.14% of seed producer firms use their own marketing staff and 28.57% use distributor firms for their seed marketing. In the research area, dealers play the most important role in the marketing of vegetable seeds. It was identified that 30% of the farmers buy their seeds from dealers. In the scope of the research, factor affecting vegetable seed preferences of farmers was analyzed by using Logit model. Depending on analyze results, greenhouse area was found significant at %5 significance level, education of farmers and resistance of variety to diseases was found significant at %10 significance level on variety preference of farmers. Regarding tomato variety preference, it was determined that farmers having higher meducation level prefer these common varieties 0.21% more than the lower educated farmers. Furthermore, in the preference of common variety, producers who care resistance to diseases important prefer these common varieties 0.47% more than that of other farmers. Other variables included the model such as age and experience of farmers and variety color was found insignificant in the analysis. KEY WORDS: Vegetable seed production, firm, farmer, marketing structure, distribution channels, Antalya. COMMITTEE: Prof. Dr. Burhan OZKAN (Adviser) Asst. Prof. Dr. Cengiz SAYIN Asst. Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI iv