Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Antalya ili su sistemlerinden alınan su örneklerinde Legionella pneumophila araştırılması

Research of Legionella pneumophila in the samples collected from Antalya city water systems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132998 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİ SU SİSTEMLERİNDEN ALINAN SU ÖRNEKLERİNDE LEGIONELLA PNEUMOPHILA ARASTHHLMASI Elif ODABAŞ KÖSE Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman:Prof. Dr. Tümer VURAL Aralık 2002, 73 Sayfa Çalışmamızda Nisan-Eylül 2002 tarihleri arasında Antalya ili su sistemlerinden (Şüpheli Lejyoner hastalığı ön tanılı olguların konakladıkları turistik tesislerin su sistemlerinden) su örnekleri alınmış ve bu örneklerde Legionella pneumophila türü bakteriler araştırılmıştır. Toplam 106 su örneğinin; 19'u soğutma kulesi, 33 'ü sıcak su tankı, 27'si soğuk su tankı ve 27'si de şebeke suyundan seçilmiştir. Legionella pneumophila izolasyonunda; seçici kültür yönteminden yararlanılmış olup, serogrup tayini için latex aglütinasyon ve şüpheli pozitif sonuçlarda DFA doğrulama testi uygulanmıştır. Kültür yöntemi ile soğutma kulelerinin altısında, sıcak su tanklarının ise dördünde Legionella pneumophila üretilmiştir. Örneklerin alındığı su sistemleri arasında Legionella pneumophila izolasyonu bakımından görülen fark chi-square testi ile değerlendirilmiş olup, şebeke-soğutma kulesi ve soğuk su tankı-soğutma kulesi arasındaki istatistiksel fark hariç, diğer değerlendirmeler anlamlı bulunmamıştır.İzolasyonu yapılan Legionella pneumophila türü bakterilerin serogrup tayini sonucu üç izolatın serogrup 1, yedi izolatın ise serogrup 2-14 olduğu saptanmıştır. Serogruplar arası yapılan istatistiksel analiz sonucu anlamlı bir fark bulunmamıştır. Elde edilen araştırma sonuçlarımız diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Antalya ili, su sistemleri, Legionella pneumophila Jüri: Prof. Dr. Turner VURAL Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU Prof. Dr. Kayahan FIŞKIN 111

Summary:

ABSTRACT RESEARCH OF LEGIONELLA PNEUMOPHILA IN THE SAMPLES COLLECTED FROM ANTALYA CITY WATER SYSTEMS Elif ODABAŞ KÖSE M S. in Biology Adviser: Prof. Dr. Turner VURAL December 2002, 73 pages In this study, Legionella pneumophila type of bacteria has been explored within water system collected from April-September 2002. A total of 1Ö6 water samples have been taken; 19 of the samples have been taken from cooling tower, 33 from hot water tank, 27 from cold water tank and 27 from city water. Selective culture method has been used in the isolation of Legionella pneumophila- For serogrup determination, latex agglutination was the method used, and DFA confirmation test was applied for douptfull positive results. As a result of the culture method, Legionella pneumophila has been grown in six coooling towers and four hot water tanks. The discrepancies between the sampled water systems, in terms of Legionella pneumophila isolation, have been put through chi-square test. Except from the statistical discrepancies between city water-cooling tower and between cold water tank-cooling tower samples, discrepancies could be statistically neglected. IVAs a result of serogroup determination of isolated Legionella pneumophila type of bacteria; three isolates were determined to be serogrup 1, seven isolates were determined to be serogroup 2-14. The statistical analysis of serogroup revenled discrepancy among serogroups. The research results have been compared with other research results and discussed. KEY WORDS: Antalya city, water systems, Legionella pneumophila COMMITTEE: Prof. Dr. Turner VURAL Prof. Dr. Atila YANIKO?LU Prof. Dr. Kayahan FIŞKIN