Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Antalya ili süt ve süt ürünleri tüketici profili çalışması

Antalya city milk and milk products consumer profile research

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103955 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ÖZET Globalleşen dünyada, pazarlama stratejilerinin tüketici odaklı olmaya başlaması ile tüketiciyi doğru tanıma ve tanımlama gereği tüketici profili araştırmalarının önemini gündeme getirmiştir. Bu çalışma, ülkemizde tüketici profili araştırmalarına olan talebin karşılanmasında kullanılabilecek yöntemleri detaylı olarak vermek, araştırmacılara mevcut ve geçerli araştırma yöntemleri üzerinde kaynak oluşturmak ve karar vericilerin ortaya çıkan araştırma sonuçlarını değerlendirmelerinde yol gösterici olmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu tezde tüketici profillerinin oluşturulmasında literatürde yer alan yöntemler ele alınmıştır. Türkiye'de ve dünyada süt ve süt ürünleri üretimi ve tüketiminin mevcut durumu incelenerek kıyaslamalar yapılmıştır. Tezin saha çalışmasında, 2001 yılında Antalya şehir merkezindeki tüketiciler ile yapılan tüketici genel profili araştırmasının sonuçlan sunulmuştur. Bu araştırmada süt ve süt ürünleri tüketicilerinin, tüketim miktarları, tüketim şekilleri, tüketim sıklıkları, alışveriş alışkanlıkları, sahiplik durumları ve medya izleme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Demografik özellikler temel alınarak tüketici genel profili oluşturma yoluna gidilmiştir. Sahipliğin süt tüketimi üzerine olan etkisi, gelirin süt ve süt ürünleri satm alma davranışı üzerine olan etkisi, eğitimin karar verme mekanizmasını ortak karar vermeye doğru yönlendirdiği belirlenmiştir. Tüketicilerin 200 - 300 milyon TL. gelir grubunda yoğunlaştığı ve bu gelirin günümüzde geçinilebilecek asgari sınırların altında olmasından dolayı, et ve süt ürünleri tüketiminin dünya standartlarının çok altında olduğu saptanmıştır. Bu saptamalar sonucu ülkemizde süt ve süt ürünlerinin tüketiminin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Summary:

ABSTRACT In the globalizing world as marketing strategies become more consumer oriented, need for identification and recognition of consumers has brought to the fore the importance of consumer profile research. This study aims to survey the methods that can be used for consumer profile research, to establish a reference for researchers about the existing and valid methodologies and guide the relevant decision makers by the research results. In this dissertation the methods in the literature for profiling consumers are explained. The state of milk and milk products consumption in the world and Turkey are examined and compared. As a result of these, the conclusions of general profiling research conducted in 2001 on the people living in Antalya city centre is presented. In this study the trends, amounts and frequencies of milk products consumption, shopping habits, ownership and media habits were inquired, and on the basis of demographic variables a general consumer profile was drawn. The effect of ownership on milk consumption, the big effect of income on purchasing behaviour and the positive effect of education on deciding together between parents are determined. It was concluded that consumers are generally in the income bracket of 200 - 300 million TL. and which is much lower than the minimum subsistence; for this reason the consumption of meat and milk products are lower than the world average. According to these results, some suggestions were made to increase the milk and milk products consumption in Turkey.