Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ili tarımsal kalkınma kooparatiflerinin ekonomik analizi

Economic anallysis of agricutural development cooperatives in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316077 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Antalya ilinde sosyal ve ekonomik açıdan faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin 2007-2008 yılları için karşılaştırmalı finansal analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini Antalya Merkez ve bağlı ilçelerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Tarım İl Müdürlüğü'nde kayıtlı muhasebe bilgilerinin analiz edilmesiyle elde edilen veriler oluşturmuştur. Kooperatiflerin muhasebe kayıtlarından yararlanılarak bilanço ve gelir tablosunun karşılaştırmalı tablolar ve yüzde yöntemiyle analizleri ile likidite oranlarının hesaplanması için oran analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda kooperatiflerin 2007 yılı likidite oranlarından sadece nakit oranı (0,94) olması gerekenden (0,2) yüksek iken, 2008 yılı tüm likidite oranlarının istenilen orandan yüksek olduğu belirlenmiştir. Kooperatiflerin mali yapılarına bakıldığında, finansal kaldıraç oranlarının istenilenden yüksek, öz kaynaklarının ise istenilenden düşük olduğu saptanmıştır.ANAHTAR KELİMELER: Kooperatif, tarımsal kalkınma kooperatifi, ekonomik analiz, likidite oran, oran analiz tekniği, Antalya.

Summary:

In this study it was aimed to make a comparative financial analysis for 2007-2008 years of Agricultural Development Cooperatives, which have social and economic activities, in Antalya province. The main material of this study was data gained from analyze to accounting information of Agricultural Development Cooperatives registered in the villages of center county of Antalya. It was used to techniques of ratio analysis for calculating of liquidity ratio and analysis with percentage method and comparative tables of balance sheet and income statement by taking advantage of accountinginformation cooperative. As a result of the analysis, it was determined that all of the liquidity ratios in 2008 were higher than required ratio, while only cash ratio (0.94) that is liquidity ratio of cooperatives in 2007 was higher than it should be (0.2). When looking at financial structure of cooperatives, it was determined that financial leverage ratios were higher than required, equity capitals were lower than required.KEY WORDS: Cooperative, agricultural development cooperative, economic analysis,Antalya