Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı

Antalya ilinde bulunan bazı meyve ve sebze paketleme ve sınıflandırma tesislerinin yapısal ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

A Research on determination of structural and characteristical properties of some fruit and vegetable packing and sorting facilities in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİNDE BULUNAN BAZI MEYVE SEBZE PAKETLEME ve SINIFLANDIRMA TESİSLERİNİN YAPISAL ve KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Önder KABAŞ Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ Temmuz 2002, 84 Sayfa Paketleme ve sınıflandırma tesislerinde veya tarlalarda ve bahçelerde tekniğine uygun olarak yapılan hasat ve hasat sonrası işlemler ve uygulamalar sonucunda istenilen kalite, raf ömrü ve besin içeriği özelliklerinin hepsi birlikte meyve ve sebzede kalite özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece, uygun hasat sonrası işlemlerden sonra meyve ve sebze kayıpları azaltılmakta ve raf ömürleri artırılmaktadır, dolayısıyla ekonomik kayıplar da düşmektedir. Ayrıca bu işlemler uzak mesafelere yapılacak olan taşıma işlemini daha da kolaylaştırmaktadır. Antalya ilinde üretilen meyve ve sebzelerin hasat sonrası işlemlerinin paketleme ve sınıflandırma tesislerinde yapılması son zamanlarda arttığından ilde bulunan işletmeler incelenerek teknik ve karakteristik özettiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Antalya ilinde bulunan paketleme ve sınıflandırma tesislerinin teknik ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi için anket çalışması yürütülmüştür. Anket çalışması, * ilde bulunan 48 adet paketleme ve sınıflandırma tesisinde yapılmıştır. Bu araştırmada, paketleme ve sınıflandırma tesislerinin teknik sorunları, tesislerin yapısı, çalışma zaman ve süreleri, kapasiteleri, teknik özellikleri, sınıflandırma ve boylama sistemleri, sınıflandırma ve paketleme makinalarının özellikleri, paketleme malzemelerinin özellikleri, sarartma olanakları, depolama sorunları, arıtma evi olanakları ve ürünleri pazara ulaştırma yollan ile ilgili sorunlara yönelik sorularyöneltilmiş ve ayrıca toplam yıllık ve birim elektrik enerjisi tüketimleri ile bir tesisin teorik kapasitesi hesaplanarak elde edilen veriler değerlendirilip yorumlanmıştır. Sonuçlara göre, paketleme ve sınıflandırma tesisleri yaklaşık olarak %40-60 oranında kapasitelerinin altında çalışmaktadırlar. Boşaltma, yıkama, kurutma, boylama ve paketleme işlemi tesislerin hepsinde yapılmaktadır. Kumluca ve Finike ilçelerindeki tesislerin %78'inde narenciye işlenmektedir. Temizleme ve kurutma fırçalarının devirleri 73-112 min1 arasında değişmektedir. Kurutma işlemi 1,35-4,15 dakika sürerken, uygulanan hava sıcaklığı 46~65°C arasındadır. Kullanılan götürücülerin hızlan 0,3-0,6 rn/s arasında değişmekte olup tesislerin enerji tüketimleri ise 8 500-80 000 kW-h arasında değişmektedir ANAHTAR KELİMELER : Paketleme, sınıflandırma, boylama, boşaltma, hasat sonrası işlem, enerji tüketimi, kapasite, meyve ve sebze

Summary:

ABSTRACT A RESEARCH on DETERMINATION of STRUCTURAL and CHARACTERISTICAL PROPERTIES of SOME FRUIT and VEGETABLE PACKING and SORTING FACILITIES in ANTALYA REGION Önder KABAS M, Sc. Department of Agricultural Machinery Adviser : Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ July 2002, 84 pages Optimal quality of vegetables and fruits that with the desired textural properties, shelf life and nutritional content is the combined results of careful implementation of recommended production inputs and practices, careful handling at harvest and appropriate postharvest handling and storage at packing and sorting facilities. Thus, after proper postharvest operation, vegetables and fruits losses are decreased, shelf life is increased, there decreasing the economic losses. This also makes tranportation to along distance much easier. Since postharvest handling of fruits and vegetables produced in Antalya region increased recently. The objective of this study is to determine structural and characteristical properties of these facilities in the region, the packing and sorting facilities in this region have been visited and conducted a question has been contucted and this study has been carried out in 48 packing and sorting facilities being in Antalya In this study, questions have been asked on the technical problems of packing and sorting facilities, structure of these facilities technical properties, working dates, capacity, sorting and sizing properties, sorting and packing machinery properties, properties of packing materials, ripening possibilities, storage conditions, refinery possibilities and transportation to markets in addition, energy consumption and intheoretical capacity of a facility have been counted and the data taken have been evaluated and explained. According to the results, it was determined the packing and sorting facilities have been working below their capacity at about %40-60 level. The postharvest operations are carried out by all of the facilities, which include dumping, washing, drying, sizing, packing etc. The facilities in Kumluca and Finike districts of the same region are mainly processing citrus fruits with %78. Rotation of drying and cleaning brush were between 73 min"1 and 112 min"1. Drying tempratures were between 46"C and 65°C. The drying periods were between 1,35 minute and 4,15 minute. The conveyor velocities were between 0,3 m/s and 0,6 m/s. Energy consumption of the facilities were between 8 500 kW-h and 80 000 kW-h. KEYWORDS : Packing, sorting, sizing, dumping postharvest handling, energy consumption, capacity, fruit and vegetable IV