Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Antalya ilinde bulunan spor yöneticilerinin toplam kalite yönetimine bakış açılarına ilişkin bir araştırma

A research related to point of views of sport managers in Antalya about total quality management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 206381 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sporun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu, yönetim stratejilerinin rekabet ve serbestpiyasa ekonomisinin her basamağında geçerli olduğu günümüz ticari koşullarında spor kurumve kuruluşları yönetimlerinin her aşamasında verimliliklerini ve kitleler üzerindeki etkileriniarttırmak için, yönetim stratejilerini en verimli şekilde kullanmak amacındadırlar. ToplamKalite Yönetimi, son yıllarda kurumsal kimlik ve sistem yönetimi çalışmalarında gelişmesağlayan ve yönetim basamaklarında olumlu etkiler üretebilen, etkin bir güce sahiptir.Global dünyada olduğu gibi, ülkemizde de spor olgusu ekonomik bir sektör halinegelmiş ve yönetimsel çeşitlenmesi ile spor sektörü, spor yöneticileri tarafından idare edilen biralan haline gelmiştir. Spor, ekonomi, sağlık ve yönetim gibi çok geniş bir alandauygulanabilen Toplam Kalite Uygulamaları ise özellikle yönetimsel süreçlerde önemli birköşe taşı olmuştur. Planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme stratejilerinin bir parçası olduğuToplam Kalite Yönetimi kurumların yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde kolaylıksağlamaktadır.Hazırlanan bu çalışmada, Antalya ili spor kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanspor yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine bakış açıları üzerine bir araştırma yapılmış veAntalya ilinde yaşayan 70 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın en önemli kısmıolan anket uygulaması ile Spor Yöneticilerinin demografik, yapısal ve olgusal profiliçıkartılmış, bakış açısının ortaya konması için de anket verilerinden faydalanılarak SporYöneticilerinin demografik özelliklerine göre, Toplam Kalite Uygulamaları çalışmalarınınyönetim sürecini hangi şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır.Ankete katılan bireylerin görev yaptıkları kuruluşların büyük çoğunluğunda kaliteyönetim sisteminin uygulanmadığı dolayısıyla ilimizde mevcut bulunan spor kulüplerininToplam Kalite Yönetimi yapmadıklarını ortaya çıkartmıştır. Ankete katılan kamu ve özelsektörde çalışan bireylerin tamamına yakınının cinsiyetlerine göre kalite tabanlı bir değişimve yenilenme konusunda kendilerini hazır hissettikleri belirlenmiştir.Ankete katılan kamu ve özel sektörde çalışan bireylerin cinsiyetlerine göre çalıştıklarıkurum/kuruluş'un kamuda büyük oranda, özel sektörde daha düşük bir oranda temel politikave hizmet stratejisi konusunda yeterli olmadığını düşünmektedirler.Ayrıca bayan spor yöneticilerinin yeniliklere ve hizmet pazarlamasına erkekmeslektaşlarından daha açık oldukları açık bir şekilde görülmektedir

Summary:

Within today?s commercial conditions where sports is a political and economic powerand the management strategies are effective on each step of competitive markets and freemarket economies, the sports foundations and institutions aim at using their managementstrategies in the most productive way in order to improve their productivity and effectivenesson the public. Total Quality Management in recent years has had a strong influence onproviding at institutional development identity and system management works and producingpositive effects on several managerial steps.Same as in the global world, phenomenon of sports has become an economic sector inour country and with its managerial diversities, it has become a field directed by sportsmanagers. Total Quality Applications which can be used in a wide-ranged field includingsports, economics, health, and management have particularly become an importantcornerstone during the managerial process. As part of planning, application, control, andcorrection strategies, Total Quality Management facilitates realising the managerial activitiesof institutions.In this thesis, a study has been done on the sports managers? views on Total QualityManagement within the range of sports foundations and institutions in the province ofAntalya and a survey is conducted among one hundred people in Antalya. By means of thequestionaire, the most important part of the study , demographical structural andphenomenon. Profile of sports managers have been obtained. To get their views on the subjectdata of the survey have been used. According to their demographic features, it?s been studiedhow the Total Quality Application effect the management process.