Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ilinde ihracata yönelik kesme çiçek üretimi ve ihracat yapısının incelenmesi

Examination of export oriented cut flower production and export structure Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169789 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİNDE İHRACATA YÖNELİK KESME ÇİÇEK ÜRETİM VE İHRACAT YAPISININ İNCELENMESİ Yavuz TASCIOĞLU Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cengiz SAYIN Mayıs 2003, 112 Sayfa Türkiye'de kesme çiçek üretimi ve ihracatı yeni olmakla birlikte gelişme aşamasındadır. Bu nedenle faaliyet alanının gerek tarımsal üretime gerekse ihracata katkı sağlayacak potansiyelde olması konuyu incelemeye değer kılmıştır. Bu çalışmada, Antalya ilinde ihracata yönelik kesme çiçek üreten işletmeler ve ihracatçı firmalar incelenmiş, kesme çiçek üretim ve ihracat yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, araştırma kapsamındaki firmaların, üretim, pazarlama, dış ticaret yapısı ve sözleşmeli yetiştiricilik uygulaması yaptıkları üreticilerle anket yoluyla görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kesme çiçek ihracatı yapan 123 firma bulunmakta olup firmaların tamamı Antalya Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği'ne kayıtlıdır. Bu firmaların 70 adedi ihracata yönelik üretimin yoğunlaştığı Antalya ilinde olmakla birlikte ihracatın % 80'i bu ilden ve Antalya Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği'nden yapılmaktadır. Araştırma bulgularına göre, kesme çiçek üretiminde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan en önemlileri üretim materyalinin dışa bağımlı olması, üretimin tek türde yoğunlaşması ve deneyimli eleman eksikliğidir. Kesme çiçek pazarlanmasında da tek pazara ve tek ürüne bağımlılık ile hava taşımacılık maliyetlerinin yüksek olması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca araştırma bölgesinde 68 üreticinin, devletin ihracatı ve sözleşmeli yetiştiriciliği teşvik amaçlı olarak verdiği ihracat iadesi yardımlarından yararlanmış olup bu üreticilerin % 85,3 'ünün yapılan uygulamadan memnun oldukları görülmüştür. ANAHTAR KELİMELER: Kesme Çiçek, Devlet Yardımları, Antalya, Sözleşmeli Yetiştiricilik, İhracat, İhracat İade Yardımı, Okşin JÜRİ: Yrd. Doç. Dr. Cengiz SAYIN (Danışman) Prof. Dr. Ayhan TUFAN Doç. Dr. Burhan ÖZKAN

Summary:

ABSTRACT EXAMINATION OF EXPORT ORIENTED CUT FLOWER PRODUCTION AND EXPORT STRUCTURE IN ANTALYA PROVINCE Yavuz TAŞCIO?LU Master of Science Thesis, Department of Agricultural Economics Adviser: Asst Prof. Dr. Cengiz SAYIN May 2003, 112 Pages Production and exportation of cut flowers are quite new with progress. Therefore, these activities have potential to contribute for either agricultural production or export; this subject is found worthy to research. In this study, enterprises for exportation and production of cut flowers are examined and the structure of export has been tried to put forward in Antalya Province. With this aim, contained of research are evaluated in terms of production, marketing and structure of foreign trade and application of contract growing by doing survey with producers. According to research results, 123 companies are exporting cut flowers in Turkey and, all of them are registered to Union of Antalya Cut Flowers Exporters. Whilst 70 of these companies are in Antalya which has high export density, 80 % of export is doing in this province. According to research, production cut flowers are faced with some problems. The most important are from them; materials of production are dependence on other countries, density of sole kind of production and lack of experienced employees. Problems of marketing cut flowers are dependence on one market and one species and high cost of airline transportation. Also 68 producers get benefit from government subsidies for encouragement to export and contract growing in research field and 85,3 % of these producers have seen to be pleased with these applicatioa KEY WORDS: Cut Flower, Government Subsidies, Antalya, Contract Growing, Export, Export Return Payments, Auction COMMITTEE: Asst. Prof Dr. Cengiz SAYIN (Adviser) Prof. Dr. Ayhan TUFAN Assoc. Prof. Dr. Burhan ÖZKAN