Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Antalya ilinde kış döneminde yaşlılarda sağlık bakımının ekolojisi

Ecology of health care in the elderly during the winter in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307916 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde yeni uygulamaya konulan Aile Sağlığı Uygulaması içerisinde 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık hizmeti gereksinimi duydukları zaman sağlık bakımı arama ve sağlık bakım sistemlerini kullanma, sağlık kurumu seçimleri ve tercih ettikleri tedavi biçimleri gibi sağlık davranışlarıyla ilgili bir çalışma tespit edilememiştir. Bu çalışma ile yaşlı hastaların sağlık hizmetlerine yönelik beklentileri, yaşlı popülâsyonunun sağlık davranışı, tercih edilen sağlık kurumları, sağlık kurumlarına erişimleri ve sağlık güvenceleri ile ilgili bilgi edinilmek amaçlanmıştır. Çalışma Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ilçelerinde 65 yaş ve üzeri nüfus üzerinde yürütülmüştür. Örneklem büyüklüğü evren oranının belli bir rölatif kesinlikle tahmin etmek? için hazırlanmış olan hazır tablolardan yararlanarak 864 kişi olarak hesaplanılmıştır. Çalışmaya sağlıklı veri elde edebilmek için 1000 kişi alınmasına karar verilmiştir. Ocak 2011 Mart 2011 tarihleri arasında örneklemde seçilen ASMlere başvuran 65 yaş ve üstü hastalar ve sağlıklı gönüllülere gerekli açıklamalar yapılıp onam alındıktan sonra anketler yapılmıştır. Buna göre ankete katılmayı kabul eden yaşlıların %51.5?i (n=485) kadın, %48.5i (n=515) erkek olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan 65 yaş ve üstü katılımcıların (n=1000) %76.9unun (n=769) son bir ay içerisinde sağlık sorunu yaşadığı, 278inin mevcut sağlık sorununu çözmek için ASM hekimine başvurduğu (151inin devlet hastanesi, 114ü üniversite hastanesi ayaktan tedavi, 5inin tamamlayıcı tıp, 79unun evde bulunan ilaçlar, 20?sinin acil poliklinik) tespit edilmiştir. Sevk edilme durumlarına bakıldığında %8,1inin sevk edildiği, %91,9unun ise sevk edilmediği görülmektedir. Bu hastalıkların sevk edildikleri kurumda %4,5i yatarak tedavi alırken, %95.5i ayaktan tedavi almıştır. Sonuç olarak yaptığımız bu araştırma ile Antalya ilinde 65 yaş ve üstü bireylerin kış dönemi sağlık davranışlarını tespit ederek, sağlık hizmetlerinin mevsime olan bağlılığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sağlık hizmetlerinin ekolojisi bakımından mevsimler arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Summary:

It wasn?t found any study about health behaviour like health care search and using health care system, health facility elections and their preferred forms of treatment of 65 years old people and over when they need health service in Family Health Practice which is newly introduced in our country. It was aimed that to get information about expectations for health care of elderly patients, health behaviour of elder population, their preferred health care institutions, their access to health care institutions and their health insurances with this study. The study was conducted on the population aged 65 and over in Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı districts. The sample size was calculated as 864 people using table for ?estimate the rate of the universe with a certain relative precision?. It was decided to conduct 1000 people to study in order to obtain accurate data. The survey was conducted to the people aged 65 and over and healthy volunteers who applied Family Health Center which were selected as sample between January 2011 and March 2011. According to the study, 51.5% (n=485) of elder people who accepted to participate in survey was female, 48.5% (n=515) of them were male. It was determined that 76.9% (n=769) of the participants (n=1000) aged 65 and over experienced health problem in the last month, 278 of them applied to FHC to solve existing health problem (151 of them applied to the state hospital, 114 of them received outpatient treatment in the university hospital, 5 of them tried the complementary medicine, 79 of them took some drugs which were found at home, 20 of them applied emergency service). 8.1% of patients who applied to a medical institution were referred to another medical institution, 91.9% of them weren?t referred. Of patients who were referred to another medical institution, 4.5% were hospitalized and treated by this institution, 95.5% were received an outpatient treatment. In conclusion, it was tried to introduce that health services depend on season by determining the health behaviour of people who were 65 years old and over in winter in Antalya. There are differences between seasons in terms of the ecology of health care services.