Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ilinde nar yetiştiricilerin bilgi kaynakları ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma durumunun saptanması

Determınıng sources of information and status of advısory services in pomegranate farmers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 453575 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı; Antalya ili nar üreticilerinin bilgi kaynaklarını ve üreticilerin danışmanlık hizmetlerinden yararlanma durumu saptayarak danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için gerekli koşulları tartışmak ve bu yönde öneriler geliştirmektir. Araştırmanın ana materyalini, 2016 yılı döneminde tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 98 üretici ile yapılan anketlerden elde edilen birinci veriler oluşturmaktadır. Araştırma bölgesinde üreticilerin ortalama yası 49,69 iken, ortalama deneyim süresi 9,52 yıl olarak belirlenmiştir. Arazi tasarruf seklinin çoğunlukla mülk arazi olduğu saptanmıştır. Bölgede üreticilerin %43,4 ü narlarını 0,15-0,30 TL'den , %33,7'si 0,31-0,60 TL'den, 0,61-1,00 TL'den satmıştır. Araştırma bulgularına göre, bölgede bilgi kaynağı olarak üreticiler daha çok kendi deneyimlerinden ve diğer yetiştiricilerden, ilaçlama konusunda ise zirai ilaç/gübre bayilerinden ve tarım il/ilçe müdürlüğü elemanlarından faydalanmaktadır. İncelenen bölgede özel tarımsal danışman ile çalışılmamakta ve çalışılmak düşünülmemektedir. Araştırmadan çıkarılan önemli bir sonuç da geleneksel kaynakların özellikle teknik konularda hala önemli bilgi kaynakları olarak kullanılmakta oluşudur.

Summary:

This study, is aimed at determining information sources and status of advisory and consultancy services in pomegranate farmers and to discuss tools to increase efficiency of advisory services and present recommendations in this regard. The main material of the study is primary data that was collected by conducting interviews with 98 respondents selected with stratified random sampling method in year 2016. Meanage of the farmers was 49.7 years and mean farming experience was 9.5 years in the study area. In the study area, 43.4% of total farmerss old pomegranate at 0.15-0.30 TL/kg, 33.7% at 0.31-0.60 TL/kg. Research findings reveal that in the study area, farmers mainly rely on their own farming experience or other farmers experience as an information sources, for information related to pestattack pesticide dealers and district agricultual direct or a tesareused as information source. No one was found to be working with private agricultural advisor nor anyone is willing to work. An important finding of the study is that traditinal sources of information are stil used as an important source of information particularly in technical issues.