Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ilinde serada sebze üretimi yapan işletmecilerin girişimcilik davranışları ve kararlarının incelenmesi

An investigation of entrepreneurial and decision making behaviors of greenhouse vegetable producers in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 537979 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan Antalya ilinde serada sebze üretimi gelişmiş düzeydedir. Sera sebzesi üretimi istihdam yaratılmasının yanı sıra iç ve dış piyasaların talebine ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Günümüz tarımsal piyasalarının küreselleşmesi, daha etkin bir rekabetin sağlanabilmesi açısından tarımsal işletmecilerin girişimci davranışlarda bulunmasını gerektirmektedir. Girişimcilik davranışları ve işletmecilerin karar mekanizmaları, bu kapsamda üzerinde durulması önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada Antalya ilinde serada sebze üretimi yapan işletmecilerin girişimcilik davranışları ve kararlarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma kapsamında girişimciliğe yönelik niyet, tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolleri ve işletmecilerin girişimcilik davranışlarına uyumluluğu güvenilirlik analizi ile incelenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan Planlanmış Davranış Teorisi çerçevesinde davranışsal, normatif ve kontrol inançlarının belirtilen bileşenlere etkileri ve ilişkileri korelasyon analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Antalya ilinde 180 işletmeci ile yüz yüze yapılan anket çalışması sonucunda işletmecilerin girişimciliğe yönelik niyet, tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrollerinin pozitif olduğu bulunmuş, bu değişkenlerin girişimcilik davranışlarının ölçülmesinde tutarlı bir ölçüm yöntemi olduğu hesaplanmıştır. İşletmecilerin niyetleriyle tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolleri arasında genel pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşletmecilerin girişimcilik davranışına yönelik genel tutumları ile davranışsal inançlarının, öznel normları ile normatif inançlarının ve algılanan davranış kontrolleri ile kontrol inançlarının da ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle girişimciliğe yönelik tutumun satışları artırma inancı ile, öznel normun meslektaşlar ve iş arkadaşlarından hissedilen baskı inancı ile aynı yönde değiştiği belirlenmiştir.

Summary:

Greenhouse vegetable production is at an advanced level in Antalya province, which has an important place in point of agricultural production in Turkey. Along with the employment of rural population, it meets the demands of domestic and foreign markets and contributes to the national economy. Globalization of today's agricultural markets indicates the need for agricultural operators to engage in entrepreneurial behavior in order to provide a more effective competition. In this context, entrepreneurial behaviors and decision-making mechanisms of producers have become important issues to be dwelled on. In this study, the factors which affect entrepreneurial behaviors and decisions of greenhouse producers were investigated. Intentions, attitudes, subejctive norms and perceived behavioral controls and the compability of producers with entrepreneurial behaviors were examined thanks to reliability analysis. In the scope of the study, effects of behavioral, normative and control beliefs on stated components and relations with each other has examined by applying of correlation analysis. As a result of this survey which has been conducted with 180 greenhouse vegetable producers in the districts of Antalya, it was found that entrepreneurial intentions, attitudes, subjective norms and perceived behavioral controls of farmers were positive and measurement of these variables were coherent. Attitudes, social norms and perceived behavioral controls of farmers were also positively related with each other. It was concluded that general attitudes, social norms and perceived behavioral controls of farmers towards entrepreneurial behavior had positive correlations with their behavioral beliefs, normative beliefs and control beliefs respectively. Especially it was observed that the attitude towards entrepreneurship varies in the same direction with the belief about increasing sales just as social norms changes by the sense of feeling pressure of farmers from their colleagues.