Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ilinde serada sebze yetiştiriliciğinde bombus arası (Bombus terrestris) kullanımının benimsenmesi ve yayılması üzerine bir araştırma

A research adoption and diffusion of bumble bee (Bombus terrestris) use in greenhouse vegetables production in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169834 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOMBUS ARISI (Bombus terrestris) KULLANIMININ BENİMSENMESİ VE YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Demet DANIŞ Yüksek Lisans Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Ağustos 2005, 50 Sayfa Bu araştırmada, Antalya ilinde serada sebze yetiştiriciliğinde bombus arısı kullanan ve kullanmayan üreticilerin genel özellikleri belirtilmiş, bu yeniliğin benimsenmesini ve yayılmasını etkileyen sosyo-ekonomik özellikler, iletişim davranışları ve bilgi kaynaklan incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler 2004-2005 üretim sezonunda Antalya Merkez, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde serada sebze yetiştiriciliği yapan 100 işletmeden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma bulguları sosyo-economic değişkenlerden gelir, traktör varlığı ve tarımsal yatırım yapmanın bombus arısı kullanımının erken benimsenmesi üzerine etkili olduğunu göstermektedir. İletişim davranışlarından en yakın şehre seyahat etme sıklığı, televizyon izleme, radyo dinleme ve fikir önderliğinin bombus arısı kullanımının erken benimsenmesi üzerine etkili olduğu saptanmıştır.. ANAHTAR KELİMELER: Bombus arısı, Benimsenme, Yayılma, Bilgi kaynakları JÜRİ: Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. İsmet BOZ

Summary:

ABSTRACT A RESEARCH ADOPTION AND DIFFUSION OF BUMBLE BEE (Bombus terrestris) USE IN GREENHOUSE VEGETABLES PRODUCTION IN ANTALYA PROVINCE Demet DANIŞ M.Sc. Thesis in Department of Agricultural Economics Adviser: Assoc. Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ August 2005, 50 Pages In this research general features bumble bee user farmers and non user farmers on the greenhouse vegetable production in Antalya province were determined and the socio-economic characteristics, the adoption and diffusion on this innovation, communication behaviors and some information sources affecting the adoption and diffusion on this innovation on were investigated. Data used in this study were collected during 2004-2005 production season in Antalya Central, Serik, Kumluca and Finike Districts, by conducting face to face interviews with a sample of 100 randomly selected greenhouse vegetable growers. Research findings showed that among the socio-economic characteristics, earnings, tractor ownership and agriculture investments have influence on the early adoption of using bumble bee. Among communication behaviors, travels to the nearest town, watching TV, listening radio and opinion leadership have influence on the early adoption of using bumble bee. KEY WORDS: Bumble bee, Adoption, Diffusion, Information Source COMMITTEE: Assoc. Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Assis. Prof. Dr. İsmet BOZ J ii