Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Antalya kenti sivrisinek (Diptera:Culicidae) türleri, yaşama alanları ve savaşımlarına ilişkin bir araştırma

A Study related to mosquito (Diptera:Culicidae) species in Antalya, their living areas and attempts to control them

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KENTİ SİVRİSİNEK (DIPTERA: CULICIDAE) TÜRLERİ, YAŞAMA ALANLARI VE SAVAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hüseyin ÇETİN Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Atila YANDCOGLU Şubat 2003, xi+85 sayfa Bu çalışmada Antalya kentindeki sivrisinek türleri ve üreme alanları tespit edilmiş, mücadelelerine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Kent içerisinde Culex pipiens Linnaeus, Zulex martini Medschid, Culex deserticola Kirkpatrick, Aedes caspius Pallas, Anopheles wperpictus Grassi ve Culiseta longiareolata Macquart sivrisinek türleri tespit edilmiş, bu türlerden Culex pipiens'ia baskın tür olduğu ve en önemli üreme kaynağının foseptikler olduğu bulunmuştur. Kent genelinde, foseptiklerin standartlara uygun olarak yapılmadıkları :espit edilmiştir. Organik madde içeriğince zengin foseptiklerin, durağan ortamlar olmaları ve iklimsel değişimlerden az etkilenmeleri gibi nedenlerden dolayı yıl boyunca sivrisineklere öreme ortamları oluşturdukları bulunmuştur. Antalya kenti içerisinde kullanılan farklı formülasyonlarda insektisitlerden, 4 tanesinin kapalı alanlarda, 2 tanesinin açık alanlarda biyolojik etkinlik testleri yapılmış ve 5 farklı etken maddeye karşı direnç oluşup oluşmadığı araştırılmıştır. Foseptik sularında granül formülasyonlu Pyriproxyfen'in (Sumilarv 0.5 G), sıvı formülasyonlu Temephos (Abate 500 E) ve Chlorpyrifos (Mostyn Chlorpyrifos 25 EC) larvasitlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Bacillus thuringiensis subs, israelensis (Vectobac 12 AS)'in foseptiklerde yeterince etkili olamadığı, sulama havuzlarında % 90'nın üzerinde başarıya sahip olduğu bulunmuştur. Direnç testlerinde ergin mücadelesinde kullanılan, Cyphenothrin, Cyfluthrin ve Deltamethrin'e karşı direnç olduğu görülürken, Permethrin'e karşı direncin olmadığı görülmüştür. Bunlara ek olarak, larva mücadelesinde kullanılan Temephos'a karşı da direnç oluşmadığı tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgular, foseptiklerdeki sivrisinek mücadelesinin diğer üreme ortamlarından farklı olması gerektiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Antalya, Sivrisinek, Biyolojik ve Kimyasal Kontrol, foseptik Jüri Prof. Dr. Atila YANDCOGLU (Danışman) Prof. Dr. Battal ÇIPLAK Yrd. Doç. Dr. Fedai ERLER

Summary:

SUMMARY A STUDY RELATED TO MOSQUITO (DIPTERA: CULICIDAE) SPECIES IN ANTALYA, THEIR LIVING AREAS AND ATTEMPTS TO CONTROL THEM Hüseyin ÇETİN M.Sc. in Biology Adviser: Prof. Dr. Atila YANIKO?LU February 2003, xi+85 pages In this study, mosquito species and their reproduction areas in Antalya were ietermined and the effectivness of the control methods were investigeted. Culex pipiens Jnnaeus, Culex martini MedscWd, Culex deserticola Kirkpatrick, Aedes caspius Pallas, inopheles superpictus Grassi ve Culiseia longiareolata Macquart mosquito species were ietermined in the city centre. C. pipiens was the dominant species and the main reproduction areas were in septic tanks. It was found that in generally, the septic tanks in the city were not properly constructed. Since the septic tanks were rich in organic materials, stationary and almost completely unaffected by the change in climate, are suitable for mosquito reproduction all-year-round. Tests were carried out to determine the biological effectivness of different formulated insecticides used in Antalya; four in closed areas and two in open areas. Resistance tests were also carried out on five different active materials. Pyriproxyfen (Sumilarv 0.5 G), which is in granulated form, was found to be more effective than, Temephos (Abate 500 E) and Chlorpyrifos (Mostyn Chlorpyrifos 25 EC) larvacides. Bacillus thuringiensis subs, israelensis (Vectobac 12 AS) was found to be insufficiently effective in septic tanks, but was over 90 % successful in irrigation reservoirs. Tests carried out on Cyphenothrin, Cyfluthrin and Deltamethrin used to control adult populations, showed resistance, although no resistance to Permethrin was observed. In addition, no resistance to the larvae control insecticide Temephos was observed. The results show that, the methods of mosquito control required for septic tanks are different from those required for other reproduction areas. Key words: Antalya, Mosquito, Biological and Chemical Control, septic tank Commitee Prof. Dr. Atüa YANIKO?LU (Advisor) Prof. Dr. Battal ÇIPLAK Asst. Prof. Dr. Fedai ERLER