Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Antalya kenti yeşil alanlarının çok ölçütlü analizi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi

A multi criteria analyses of the green spaces in antalya and the development of planning strategies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Antalya kenti mücavir alan sınırı içerisindeki açık ve yeşil alanlar çok ölçütlü analizler yardımıyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında arazi kullanım değişim analizi, mevcut yeşil alanların sistem analizi, aktif yeşil alan varlığı analizi, yeşil alan kullanıcı görüşleri analizi, belediye yeşil alan politika analizi ve swot analizi yapılmıştır. Analizlerden çıkan sonuçlar ve açık-yeşil alan planlama ilkeleri doğrultusunda Antalya kenti için açık-yeşil alan planlama stratejileri ve eylemler tanımlanmıştır. Araştırma alanı sınırları içerisinde 1987-2010 yılları arasındaki arazi kullanım değişimi LANDSAT Uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 1987 yılında % 8,3 olan kentsel alan 2010 yılında % 21,2'ye yükselirken, orman alanları % 55,2'den % 40,7'ye, tarım alanları ise % 31,6'dan % 22,7'ye düşmüştür. Araştırmada, Antalya kentinde kişi başına 4,2 m² aktif yeşil alan varlığı hesaplanmıştır. Kent genelinde aktif yeşil alanların düzenli bir dağılım göstermediği fakat aktif yeşil alan varlığının yıllara göre artış gösterdiği belirlenmiştir. Kent için geliştirilecek yeşil alan sisteminin yeşil alanlar ve bunların bağlantısını sağlayan yapay ve doğal peyzaj koridorlarıyla sağlanmasının kent mikroklimasına faydalar sağlayacağı, kentin sahip olduğu fiziksel, doğal ve ekolojik özelliklerinin buna uygun olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanıcı görüşlerini de almak üzere bir anket çalışması yapılmış olup, elde edilen sonuçlar kullanıcıların Antalya'daki yeşil alan varlığını genel olarak yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Bu çalışmada geliştirilen yeşil alan planlama stratejilerinin ve eylemlerinin yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Summary:

In this study, open and green spaces of Antalya city of Turkey were examined by using multi criteria analyses. The analyses done in the research are: land use change, existing green space system, existing public green spaces, green space user preferences and opinions, municipal green space policies, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). A green spaces planning strategy and actions to be done were proposed according to the results of multi criteria analyses and open-green space planning principles. Land use changes in the research area between the years 1987 and 2010 was determined by using LANDSAT satellite images. According to the results, the urban area which was 8.3 % in 1987 rose up to 21.2 % in 2010, while forest and agricultural areas decreased from 55.2 % to 40.7 % and 31.6 % to 22.7 %, respectively, at the same period. Active green space per capita was determined 4,2 m² in the region. It was determined that active green spaces increased from year to year but the distribution of these spaces throughout the city were not homogenous. It was also found that developing an green space system connected to each other with artificial and natural landscape corridors had benefits to urban microclimate and that the city's physical, natural and ecological aspects were proper for forming a green space system in Antalya. A user survey was conducted in the context of the study to get the opinions and preferences of green space users and the results showed that the users generally found the green spaces in Antalya inadequate. The green spaces planning strategies and actions proposed in this study are thought to be helpful for future development of green spaces in Antalya .