Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Antalya kentinde seçilmiş bazı mekanlarda rüzgar hızı, nispi nem ve hava sıcaklığı değişimlerinin belirlenerek kent ekolojisi bakımından değerlendirilmesi

Temperature, relative humidity and wind velocity measurements at some selected spots within Antalya settlement area and their evaluation from the stand point of urban ecology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131722 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KENTİNDE SEÇİLMİŞ BAZI MEKANLARDA RÜZGAR HIZI, NİSPİ NEM VE HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENEREK KENT EKOLOJİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Huriye OĞUZ Yüksek Lisans Tezi, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Danışman: Tuncay NEYİŞÇİ Haziran 2001, 102 Sayfa Bu çalışma, insanın ekolojik talepleriyle daha uyumlu bir kent tasarımı geliştirebilme düşüncesine katkı sağlayabilmek üzere, sıcaklık, nispi nem ve rüzgar hızı parametrelerinin kent sınırlan içinde farklı noktalar arasındaki değişimleri ile bunların açık alan değerleriyle karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Antalya kentinde farklı konumlardaki (D-B, K-G) caddeler, cadde kesitleri ve yeşil alanlarda, 144 farklı zamanda toplam 1488 ölçüm gerçekleştirilmiştir. Yapılan matematik istatistik değerlendirmeler ölçülen parametrelerin farklı cadde konumu, cadde kesiti ve yeşil alana göre değişim gösterdiğini ve kent içi değerleri ile açık alan değerleri arasında anlamlı farklılıklar oluştuğunu ortaya koymuştur. Kent içinde ölçülen sıcaklık dereceleri açık alana oranla 2.89 °C daha yüksek olurken, nispi nem ve rüzgar hızı değerleri, sırasıyla, % 8.9 ve 1.49 m/sn oranında daha az bulunmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Kent Ekolojisi, Ekoloji, Sıcaklık, Nispi Nem, Rüzgar Hızı. JÜRİ: Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ (Danışman) Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ Doç. Dr. Osman KARAGÜZEL

Summary:

ABSTRACT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND WIND VELOCITY MESAUREMENTS AT SOME SELLECTED SPOTS WITHIN ANTALYA SETTLEMENT AREA AND THEIR EVELUATION FROM THE STAND POINT OF URBAN ECOLOGY Huriye OGUZ M.S. in Environmental Sciences Adviser: Prof. Dr. Tuncay NEYISCI June 2001, 102 pages The objective of this study is to find out the variations of the parameters such as temperature, relative humidity and wind velocity, measured at different locations, streets (E-W, N-S), street cross-sections and green areas, within the city limits and to compare these values with those measured at open area out side the city limits. In total 1488 measurements at 144 different locations of the city were made. The statistical analysis showed that the values measured at these sites differ significantly. The average values measured within the city were found to be 2.89 °C higher for temperature and 8.9 % and 1.49 m/s lower for relative humidity and wind velocity values respectively as compared with the values measured at open area out side the city limits. KEY WORDS: Urban Ecology, Ecology, Temperature, Relative Humidity, Wind Velocity. COMMITTEE: Prof. Dr. Tuncay NEYISCI (Adviser) Prof. Dr. Ruhi BASTUG Assoc. Prof. Dr. Osman KARAGUZEL