Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya kentindeki yeraltısuyu kaynaklarının kirlenme potansiyelinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojisi ile belirlenmesi

Determining pollution potential of groundwater resources in Antalya city using geographical information systems (GIS) technology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169813 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KENTİNDEKİ YERALTISUYU KAYNAKLARININ KİRLENME POTANSİYELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİ İLE BELİRLENMESİ Mustafa YILDIRIM Danışman: Prof. Dr. Bülent TOPKAYA Yüksek Lisans Tezi, Çevre Mühendisliği Anabil im Dalı Mayıs 2005, 128 Sayfa Antalya ili, su kaynakları bakımından zengin ve önemli bir kenttir. Antalya ili'nin içme suyu ihtiyacı herhangi bir arıtılmaya gerek duyulmaksızın yeraltı sularıyla karşılanabilmektedir. Su toplama havzalarının gün geçtikçe kirlenmesi, Antalya ili'ni mevcut içilebilir su kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta, ve bu durumda Antalya ili alternatif yeni su kaynaklarını aramak zorunda kalmaktadır. Antalya ili'nde son yıllarda yoğunlaşan plansız kentleşme, su kaynaklarının havzalarını da etkilemiştir. Özellikle bu bölgelerde altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olması su kaynaklarının geleceği açısından sorun oluşturmaktadır. Ayrıca son yıllarda oluşan taşkınlar, bu bölgelerden kirleticileri toplayarak bunları Antalya Körfezi 'ne taşıyarak, denizin kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Antalya kentindeki yeraltı suyu kaynaklarının kirleticilere karşı hassasiyet haritaları oluşturulmuş, su kaynaklarını etkileyen kirletici kaynaklar belirlenerek sayısal ortamda yapılan analizler sonucunda öncelikli koruma bölgeleri tespit edilmiştir. Bu tespite göre, 1. öncelikli alanın Topçular - Havaalanı zonu olduğu bulunmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Coğrafî Bilgi Sistemleri, İçme Suyu Havzası, Yeraltı Suyu Havzası, Yeraltı Suyu Hassasiyet Haritaları.

Summary:

ABSTRACT DETERMINING POLLUTION POTENTIAL OF GROUNDWATER RESOURCES IN ANTALYA CITY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) TECHNOLOGY Mustafa YILDIRIM Adviser: Prof. Dr. Bülent TOPKAYA M.Sc. in Environmental Engineering May 2005, 128 Pages Antalya is an important city and has rich water resources. Drinking water demand of Antalya city is met by groundwater resources, while treatment is not needed. As the tendency of contamination of catchment areas increasing rapitly, there occurs the risk of losing these existing drinkable water resources and so under these circumstances the city has to find alternative water resources. In recent years, irregular urbanization is intensified in Antalya city and this development has affected the water catchments area of the water resources. Particularly incomplete infrastructure will be an important problem for the future of water resources in this region. Additionally, the floodings occurred in recent years, the contaminants from these regions are accumulated and are carried them to the sea environment of Antalya Bay. In this study, the sensitivity maps of groundwater resources in Antalya city, regarding the contaminants, are developed by using geographical information systems (GIS). In addition, sources of contaminants that affect water resources have been determined and registered on digitized maps. Based on the results of the analyses, the primary protection areas are determined. According to these results, zone of Topçular - Airport is found as primary protection area. KEYWORDS: Geographical Information Systems, Drink Water Basin, Ground Water Catchments Area, and Groundwater Vulnerability Maps. 11