Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya Körfezi epipelajiğindeki ihtiyoplanktonun yıllık dağılımı ve bu dağılımı etkileyen bazı ekolojik faktörler

Distribution of ichthyoplankton in relation to ecological conditions in the epipelagial of the Gulf of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 373920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Antalya Körfezi epipelajik zonunda yer alan 20 istasyonda 2011-2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Aylık örneklemeler, 57 cm çapında, göz açıklığı 333µm olan WP-2 tip kapanabilir plankton kepçesi kullanılarak vertikal olarak yapılmıştır. Tayinler sonucunda 11 ordo ve 45 familyaya ait 122 kemikli balık türünün erken gelişim evresi tespit edilmiştir. Aylara bağlı olarak türlerin dağılımı, bolluk durumu, üreme dönemleri ve dağılım gösterdikleri derinlikler tespit edilmiştir. İhtiyoplankton bolluğunun aylık değişimleri ele alınmış, bolluğun Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında en yüksek, Kasım, Aralık ve Şubat aylarında en düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tür zenginliği ve tür çeşitliliğinin bollukla benzer bir eğilim gösterdiği, bu değerlerin ilkbahar ve yaz aylarında en yüksek, kış mevsiminde ise en düşük düzeylere ulaştığı görülmüştür. Yumurtalar ele alındığında lesepsiyen tür olan Saurida undosquamis'in 4 ayda da en baskın tür olduğu tespit edilmiştir. İhtiyoplankton örneklemeleriyle eş zamanlı olarak yapılan su analizlerinden elde edilen fiziko-kimyasal parametreler (sıcaklık, tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen, klorofil-a, görünürlük ve askıda katı madde) ile besin tuzlarının (NOx, orto-fosfat, amonyum) aylık ve derinliklere göre değişimleri değerlendirilmiştir. Özellikle nehir ağızlarında dip ve yüzey suları arasında önemli tuzluluk farkları olduğu tespit edilmiştir.

Summary:

This study was carried out at 20 stations in epipelagial of the Gulf of Antalya between 2011 and 2012. Monthly ichthyoplankton samples were taken vertically by using WP-2 Closing Net with 333μm mesh size and 57cm frame diameter. As a result of the study, early life stages of 122 teleost fish species belonging to 11 orders and 45 families were determined. Species distribution, abundance, dominance, distribution area related with spawning period and depth were determined according to months. Besides, the temporal changes of total ichthyoplankton abundance were examined. In this respect, while maximum abundance was observed in May, June and July, minimum abundance of ichthyoplankton occurred in November, December and February. A similar tendency was observed in Species Richness and Diversity. So, richness and diversity were higher in Spring and Summer months than in Autumn and Winter months. Signalized to fish eggs, the lessepsian migrant fish Saurida undosquamis is the most dominant species in four months was determined. Changes of the physico-chemical parameters (temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, chlorophyll a, water clarity and total suspended solid matter) and nutrients (NOx, orthophosphate, ammonia), carried out the water analysis concurrently with ichthyoplankton samplings, were evaluated according to the months and the depths. Especially in the estuaries, differences of salinity between surface water and deep water is significant.