Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya körfezi mercan balığı (Pagellus erythrinus L.,1758) populasyonunun bazı büyümede ve üreme özelliklerinin tespiti

Determination of growth and reproduction properties of common pandora (Pagellus erythrinus L.,1758) in gulf of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169811 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KÖRFEZİ MERCAN BALIĞI {Pagellus eıythrinus L.,1758) POPULASYONUNUN BAZI BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ Ayşe TAŞLI Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Z. Arzu BECER ÖZVAROL Nisan 2004, 46 Sayfa Bu çalışmada, Antalya Körfezi'nden 1 Haziran 2003 - 30 Mayıs 2004 tarihleri arasında avlanan 392 adet mercan balığı {Pagellus erythrinus L., 1758) populasyonuna ait bireylerin büyüme ve üreme özellikleri belirlenmiştir. Mercan balığının yaş dağılımı I-Vn arasında değişmiş olup, III-IV yaş grubu populasyonun çoğunluğunu oluşturmuştur. İncelenen örneklerin %64,80'i (254) dişi, % 26,28'i (103) erkek ve %8,92'si (35) hermafrodit bireylerden oluşmaktadır. Mercan bireylerinde total boylar 11,5-29,5 cm ve total ağırlıklar ise 21,3-392,2 g arasında değişmiştir. Von Bertalanffy büyüme denklemine ait büyüme parametreleri dişiler için Loc = 37,8 cm, W«:= 693,4 g, k= 0,1 1, to= -2,33, b=2,975; erkekler için Lx = 32,1 cm, WK= 434,6 g, k=0,17, t0= -2,78 b= 2,980 olarak bulunmuştur. Populasyonda ortalama kondisyon değerleri yaşlara göre dişi bireyler için 1,288 ile 1,337 arasında iken, erkek bireylerde 1,295 ile 1,396 olarak hesaplanmıştır. Antalya Körfezi'nde mercan balıklarının üreme dönemi Nisan ayı sonu ile Ağustos ayı sonu olarak tespit edilmiştir. Eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı II olarak bulunmuştur. Dişi bireylerde yaş gruplarına göre ortalama yumurta sayısı 10277 ile 69930 adet arasında değişmiştir. Mercan balığı bireylerinin gonadlarının olgunluksafhaları incelenmiş olup, bireylerin %36,21'nin I. ve II. safhada, % 22,28'inin V. ve VI. safhada olduğu tespit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Antalya Körfezi, Pagellus erythrinus, büyüme, kondisyon faktörü, üreme zamanı, eşeysel olgunluk. JÜRİ: Yrd. Doç. Dr. Z. Arzu BECER ÖZVAROL (Danışman) Prof. Dr. Ramazan İKİZ Doç. Dr. Murtaza ÖLMEZ u

Summary:

ABSTRACT DETERMINATION OF GROWTH AND REPRODUCTION PROPERTIES OF COMMON PANDORA {Pagellus erythrinus L.,1758) IN GULF OF ANTALYA Ayşe TAŞLI M. Sc. Thesis, Department of Aquatic Engineering Adviser: Asst. Prof. Dr. Z. Arzu BECER ÖZVAROL April 2005, 46 pages In this study, growth and reproduction proporties of 392 common pandora individuals captured during 1 June 2003-30 May 2004 from Gulf of Antalya were estimated. The age composition of common pandora have been changed between I- VII, III and IV age group have been formed majority of population. The population composed of 64.80% (254) females, 26.28% (103) males and 8.92% (35) hermafrodit individuals. The total length and weight of common pandora samples varied from 11.5- 29.5 cm and 21.3-392.2 g respectively. Growth parameters belong to Von Bertalanffy growth equations have been found for females and males, La: = 37.8 cm, W«:= 693.4 g, te= 0.11, to= -2.33, b=2.975; L« = 32.1 cm, W«= 434.6 g, k=0.17, to= -2.78 b= 2.980 respectively. The condition factor was found as to age and sex and value of condition factor was between 1.288- 1.337 for female and 1.295-1.396 for male respectively. The reproduction activity of the common pandora in the Antalya Bay is determined as from end of the April to end of the August. Sexual maturity ages are found as II. Average eggs number were determinated between 10250-69930. Gonadal maturation stage was estimated that 36.21% of common pandora individuals were stage I-H, 22.28% were stage V-VI. KEY WORDS: Gulf of Antalya, Pagellus erythrinus, growth, condition factor, spawning period, sexual maturity. mCOMMITTEE: Asst Prof. Dr. Z. Arzu BECER OZVAROL Prof. Dr. Ramazan İKİZ Assoc. Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ iv