Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Antalya medikal turizm kümesi'nin tanımlanması ve ağ yapılarının incelenmesi

Identification of Antalya medical tourism cluster and examination of the network structures

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363370 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Antalya Medikal Turizm Kümesi'nin Tanımlanması ve Ağ Yapılarının İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının temel amacı medikal turizm sektöründe son yıllarda faaliyet göstermeye başlayan Antalya Medikal Turizm Kümesi'ni tanımlamak ve ağ yapılarını incelemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde medikal turizmin temel kavramlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde medikal turizm pazarı ve medikal turizmde kümelenme ile ilgili yazın taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın önemi ve Antalya Medikal Turizm Kümesi'nde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşları yöneticilerine yöneltilen soru formundan elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda Antalya Medikal Turizm Kümesi'nde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının küresel ilişki ağlarının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca özel sağlık kuruluşları arasında bir işbirliği eksikliği olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Kümelenme, İlişki Ağı, Antalya

Summary:

The main purpose of the thesis which named " Idendification of Antalya Medical Tourism Cluster and Examination of Network Structures", is to describe The Antalya Medical Tourism Cluster that in recent years to started to operate in the medical tourism industry and to examine network structures. The study consists of three parts. In the first part, there is the basic contists of medical tourism. In the second part, there is literature reviews about medical tourism market and clustering on the medical tourism. In the third part, there is purpose and importance of study and methodology of study and also there are analysis of quastionnaries which contucted to with the representatives of privates health care providers operating in the Antalya Medical Tourism Cluster. As a result of findings, the global relationship networks of private health care providers operating in the Antalya Medical Tourism Cluster have emerged to be insufficient. And also, there is a lack of collaboration between private health care providers has been identified. Keywords: Medical Tourism, Clustering, Relation Network, Antalya