Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzecilik Anabilim Dalı

Antalya mutfak ve yemek kültürü müzesi tasarımı

Antalya cuisine and dining culture museum design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Müzecilik anlayışının son yıllardaki gelişim ve değişimiyle birlikte kent tarihleri de müzeoloji bilimiyle incelenmeye başlanmıştır ve bunun sonucu olarak da kent müzeleri doğmuştur. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde oldukça hızlı bir gelişim gösteren kent müzeleri, bir kentin belleği olmasından dolayı oldukça önemlidir.Mutfak ve yemeğin gelişimi toplumların yaşayış biçimlerini şekillendirdiği için konunun kent kültürü içerisinde değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Antalya mutfağı, gerek bulunduğu konumdan, gerekse çağlar boyu ağırladığı farklı kültürlerden dolayı oldukça zengindir. Neolitik dönemden günümüze kadar var olan bir kültürün değişimi ve farklılıkları bütün yönleriyle ele alınmaya çalışılmış, örneklerle anlatılmış ve sınıflandırılmıştır.Çalışmada, öncelikle müze, mutfak, yemek, kültür kavramlarına genel bir giriş yapıldıktan sonra Antalya mutfağı tanımlanmaya çalışılmıştır. Antalya'nın doğası, Antalya'da mutfak ve kültürü tarihi ve belgeleri, Antalya bölgesine yapılan göçler, Antalya mutfak ve yemek kültürünün gelişimi, değişimi ve nedenleri gibi başlıklar altında incelenmiştir. Ardından Antalya'da böyle bir müzenin neden gerekli görüldüğüne açıklık getirilerek tüm bu araştırmalar sonucunda da bir müze tasarısı önerilmiştir.Çalışmada Antalya kentinin kültürel zenginliğini, doğasını, ekonomisini ve tarih boyunca gelişimini mutfak ve yemek unsurları kullanılarak anlatılacak bir müze önerilmiştir.

Summary:

In company with alternation and development of museum studies of late years, the history of cities are started to be studied with museology and as a result of this Museums of Cities are born. City museums which rapidly developed in the world and in our country of last years, are quite important to be memory of a city.It is necessitated to consider the improvement of dining and cuisine inside of the city culture, as it gives a shape to the way of living of communities. Antalya cuisine is considerably rich due to its location and the different cultures are hosted down to the ages. In this article, the change and differences of a culture, existed since Neolitic Ages untill Modern Ages, are tried to be under depated, told and classified with samples.In this study Antalya cuisine is tried to identified after a general introduction to the concepts of cuisine and dining. It is examined under headings such as; Nature of Antalya, Antalya cuisine and its culture and documents, the migrations to Antalya region, the change, improvement and resons of Antalya cuisine and dining culture. Then it is also suggested a design of a museum as a result of all these researches, by bringing clarity why should such a museum is necessary in Antalya.In the study, a museum which is going to describe cultural wealth, nature, economy, and the development throught the history of the city of Antalya by using the elements of the cuisine and dining is suggested.