Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İkt. Tar. ve İkt. Teori Bilim Dalı

Antalya turizm sektöründeki değişimin yeni bilgi dinamikleri

New knowledge dynamics of the changes of Antalya tourism sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250518 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bilgi ekonomisi kavramı geçtiğimiz yıllardan günümüze çok kullanılagelmiştir. Bilginin ekonomik aktivitelerdeki önemi 1980'lerden bu yana sürekli artmıştır. Dünyadaki pek çok ülke ekonomide ve tüm alanlarda rekabeti arttırıcı özellik gösteren bilgi yoğun faaliyetlerin geliştirilmesine destek olmaya çalışmaktadırlar. Bilgi, tek başına ekonomik ilerlemeye neden olan ve hayat standardının yükselmesini sağlayan en önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Fakat bilgi ekonomisinin yapısı ve kompozisyonu tam olarak anlaşılamamıştır.Müşteri odaklı hizmet anlayışında müşterilerin kültürlerini, dillerini, damak tadlarını bilmek gerekmektedir. Bu noktada hedef müşteri kitlesinin kültürel normlarını ve değer yargılarını bilmek çok önemlidir. Bu bilgiler herkes tarafından bilinen ve önemli görülen araştırma ve geliştirme anlamına gelen ?analitik bilgi? ile mühendislik bilgisi anlamına gelen ?sentetik bilgi?den farklı bir bilgi türü olan ?sembolik bilgi? kapsamına girmektedir. Turizm sektöründe inovasyona götürecek bilgilerden bahsedildiği zaman günümüzde hep bilişim alanındaki gelişmeler yani analitik ve sentetik bilgiler akla gelmekte ve sembolik bilgi hep göz ardı edilmektedir. Hâlbuki turizm sektöründe sembolik bilgi çok önemli bir yere sahiptir. Sembolik bilgi pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de hak ettiği değere sahip değildir. Bu çalışmada sembolik bilginin yeniliğe giden süreçte ne kadar önemli olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.1990'ların ortalarından itibaren Antalya turizm sektöründe ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerin başında Rus turist sayısında ciddi artışlar, spor turizminin yükselişi, HIP turizminin gelişmesi, ultra zengin turistlerin Antalya'ya olan ilgilerindeki artışlar olarak sıralayabiliriz. Bu çalışma ile Antalya bölgesinde, kısmen bölge düzeyinde, ayrıntılı olarak da firma düzeyinde bilgi dinamikleri incelenerek bu bölgedeki turizm sektörüne has bu eksiklik kısmen giderilmiş olacaktır

Summary:

The 'knowledge economy' has become a much-used expression in recent years. The significance of knowledge for economic activity has grown exponentially since the 1980s. Many countries seek to develop policies that encourage the growth of knowledge intensive activities associated with competitiveness. Knowledge itself is regarded as the most important resource to drive economic progress and thereby lead to improved standards of living. However, there is as yet little understanding of the nature and composition of the knowledge economy.Customer oriented services adopted firms in tourism sector need to know customers? cultures, languages and cuisines. Thus it is very important for firms to get to know cultural norms and value judgement of their customers. These knowledges are different from well known analytic (research & development) and syntetic (engineering) knowledges and called symbolic knowledge in the knowledge classification. It has been assumed that knowledge leading to inovation consists of only analytic, synthetic knowledge and informatics in the tourism sector and the role of symbolic knowledge has been heavily disregarded and underestimated. In this study, the significance of symbolic knowledge in inovation process has been tried to prove.There has existed a great change in tourism sector in Antalya since late 1990s. These changes can be listed as follows: a considerable rise in the number of tourists from the Russian Federation, an increase in sports-related tourism and emergence of HIP hotels and a rise in ultra-rich tourists?s interest in Antalya.In this study briefly territorial knowledge dynamics of these changes in Antalya region and particularly firm knowledge dynamics of Rixos have been traced and studied. In the end innovation biography of Rixos firm has been created.