Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı

Antalya yerel basınında reklam: 1980'lerden 2000'lere yerel basında reklamların değişimi

Advertisement in the local press of Antalya: The change of advertisements in the local press from 1980s to 2000s

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250538 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma yerel basın reklam ilişkisini ele almakta ve bu ilişkinin 1980'lerden günümüze değişimini incelemektedir. Çalışma da 1980 sonrasında, Türkiye'de yaşanan toplumsal değişimin Antalya özelinde yerel basındaki reklamlara nasıl yansıdığını ortaya koymak ve yerel basın reklam ilişkisini açıklamak amacıyla Hürses, Antalya Ekspres, Hürriyet Akdeniz gazetesindeki reklamlar/ilanlar karşılaştırmalı olarak çözümlenmiştir.Basın reklamlarının çözümlenmesinde yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır. 1980'leri temsilen 1984 ve 1987, 1990'ları temsilen 1994 ve 1997 ve 2000'leri temsilen de 2004 ve 2007 yılları örnekleme alınmış ve çalışma bu örneklem üzerinden yürütülmüştür. Bu yılların ilk iki ayında yayımlanan Antalya Ekspres ve Hürses gazeteleri ile Hürriyet gazetesinin Akdeniz eki içerik çözümlemesine dahil edilmiştir.Çözümlemeler sonucunda elde edilen bulgular ışığında özetle, 1980'den günümüze Antalya'da reklamcılık sektörü dünyada ve Türkiye'de reklamcılığın geçirmiş olduğu değişimlere paralel değişimler geçirmiştir denilebilir. Reklamcılık sektöründeki bütün bu değişimler Antalya özelinde de etkili olmuştur.

Summary:

This study elaborates the relationship between local press and advertisement, and the evolution of this relationship since 1980s. In this study, a survey on the local newspapers of Hürses, Antalya Express and Hurriyet Akdeniz executed to show how the social changes occurred in Turkey since 1980s reflected on locality of Antalya through advertisements in local press, and to explain the relationship between local press and advertisement. For attaining the aim of study, the advertisements in these local newspapers are analyzed in a comparative sense.In analyzing of press advertisements, content analysis is used as the method. As the representative of 1980s, the years of 1984 and 1984; and, as the representative of 1990s, the years of 1994 and 1997; and, as the representative of 2000s, the years of 2004 and 2007 are taken as the basis of sampling and the study was executed on this sampling. The issues of Antalya Express, Hürses and Hürriyet Akdeniz belonging to the first two months of these years are included to content analysis.In conclusion, under the light of the findings obtained as the result of the analyses, it is arguable that, the evolution of the advertisement sector in Antalya has been in parallel with the one in Turkey and all over the world. All the changes in advertisement sector in general has been effective in Antalya too.