Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Antalya yöresi kıl keçilerinde biyokimyasal polimorfizm

Biochemical polymorphism of hair goats in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131704 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA YÖRESİ KIL KEÇİLERİNDE BİYOKİMYASAL POLİMORFİZİM t Kemal KARABAĞ Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı Danışman: Doc. Dr. Mehmet Ziya FİRAT Haziran 2000, 57 Sayfa Bu çalışmanın temel amacı, Antalya yöresinde yetiştirilen kıl keçisinin biyokimyasal polimorfik yapısını ortaya koymaktır. Antalya yöresi Doyran ve Feslikan yaylalarında dokuz ayrı kıl keçisi sürüsünde bulunan 188 keçiden rastgele kan örneği alınmıştır. 10cc' lik kan örnekleri (antikoagulantlı tüplere) keçilerin boyun atardamarından (vena jugularis) alınarak, tüm kan potasyum ile sodyum, serum transferrin ve hemolizat hemoglobin tipleri araştırılmıştır. Tüm kan potasyum ve sodyum seviyelerinin analizleri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Merkezi Laboratuarında bulunan atomik absorbsiyon spektrometresi ile transferrin ve hemoglobin analizleri Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Besleme Laboratuarında bulunan yatay nişasta j el elektroforezi ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 3 transferrin alleli (TfA, TfB TfC) ve 2 hemoglobin alleli (HbA, HbB) bulunmuştur. Transferrin ve hemoglobin allellerinin gen frekansları sırasıyla şöyledir; TfA=O.62, Tf=037, T f =0.01; HbA=0.785, HbB=0.215. Tüm kan potasyum konsantrasyonu 16 mEq/l' den aşağı olan bireyler düşük potasyum seviyesi (LK), yukarı olanlar yüksek potasyum seviyesi (HK) olarak tiplendirilmiştir. KL gen frekansı 0.163 ve KH gen frekansı 0.947 olarak tespit edilmiştir. İncelenen populasyon transferlin polimorfizimi bakımından Hardy-Weinberg kanununa göre dengede bulunurken, hemoglobin polimorfizimi bakımından döngede bulunmamıştır. ANAHTAR KELİMELER: Elektroforez, polimorfizim, kıl keçisi, transferrin, hemoglobin, potasyum JÜRİ: Doc. Dr. Mehmet Ziya FIRAT Doc. Dr. İbrahim Zafer ARIK Yrd. Doc. Dr. Cengiz ELMACI

Summary:

ABSTRACT BIOCHEMICAL POLYMORPHISM OF HATR GOATS IN ANTALYA REGION Kemal KARABA? M.S. in the Department of Animla Science Adviser: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ziya FTRAT June 2000, 57 pages The main purpose of this research is to study the biochemistry polymorphism structure of hair goats in the Antalya region. lOcc blood samples (in antiquagulant tubes) were taken randomly from 188 goats in nine distinct hair goats' flocks in Doyran and Feslikan high plateaus of Antalya. Potassium level determination was carried out using atomic absorption spectrometer in the University of Akdeniz Central Laboratory of Faculty of Agriculture. The separation of serum transferrin and hemolizat hemoglobin types was carried out using the horizontal starch-gel electrophoresis in the University of Uludağ Animal Feeding Laboratory of Faculty of Agriculture. As a result of this research, three transferrin gene alleles (Tf\ Tf3, Tr) and two hemoglobin gene alleles (HbA, HBB) were determined. Transferrin and hemoglobin allel gene frequencies were respectively; Tf^O.62, if =037, Tf=0.01; HbM).785, HbB=0.215. The whole blood potassium concentration less than 16 mEq/1 was called lower potassium concentration (LK), over the same level was called higher potassium concentration (HK). The gene frequency for the lower potassium (KL) was 0.163 and the gene frequency for the higher potassium (KH) was 0.947. The result of this research was in agreement with the Hardy- Weinberg rule for transferrin polymorphism, but it was not in agreement with the Hardy-Weinberg rule for hemoglobin polymorhism. KEY WORDS: Electrophoresis, polymorphism, hair goats, transferrin, hemoglobin, potassium. COMMITTEE: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT Assoc. Prof. Dr. Ibrahim Zafer ARIK Asst. Prof. Dr. Cengiz ELMACI