Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya yöresi traverten ve tufa oluşumlarının sedimantolojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi

Investing of sedimentological petrographical and geochemical characteristics of travertine and tufa formations in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169876 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA YÖRESİNDEKİ TRAVERTEN ve TUFA OLUŞUMLARININ SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AYŞE SARIGÜL Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdal KOŞUN Nisan 2005, 104 Sayfa Antalya il merkezi yerleşim birimlerinin üzerinde bulunduğu çalışma alanı, yayılımı yaklaşık 630 kilometrekare, kalınlığı ise 280 metreye ulaşan ve bu özellikleri ile dünyada bilinen en geniş yayılıma sahip tufa çökelim alanıdır. Tufalar, soğuk tatlı su koşullarında, chara ve damarlı bitkilerin sapları etrafında fızikokimyasal ve biyokimyasal kalsifikasyon sonucu çökelen karbonatlı kayacılardır. Çalışma alanı, Antalya il sınırlan içerisinde, 30° 50' ve 37° 10' kuzey enlemleriyle, 30° 31' ve 30° 51' doğu boylamları arasında yer alır. Tufalar, batı ve kuzeybatıda Beydağları, doğuda Aksu Çayı, güneyde ise Akdeniz tarafından çevrelenmiş ve her biri ova görünümüne sahip, Döşemealtı Platosu (Üst Plato), Düden Platosu (Alt Plato) olarak adlandırılan ve bir tane de deniz altında olmak üzere, basamak şeklinde üç ana terastan oluşmaktadır. Bu üç ana teras da, coğrafi bilgi sistemi çalışmaları yapılarak belirlenmiş, dokuz adet ikincil ve üçüncül teraslar içermektedir. Bu yüksek lisans tez çalışması sonucunda, akarsu, bataklık, göl ve şelale- baraj ortamlarında çökelmiş olan, on litofasiyes ayırtlanmıştır. Bunlar; 1. makrofitlerin kalsiyum karbonatla kabuklanması sonucu oluşan fitoherm çatıtaşı fasiyesi, 2. stromatolitik, varv şekilli tufa laminalanndan oluşmuş fitoherm bağlamtaşı fasiyesi, 3. ince taneli karbonat minerallerinden oluşmuş, iyi pekişmiş mikritik tufa fasiyesi, 4. fitoherm çatıtaşı fasiyesinin bozunması sonucu oluşmuş detritik tufalardan oluşan fıtoklastik tufa fasiyesi, 5. fitoherm bağlamtaşlanmn içerisinde ve birlikle, özellikle çalkantılı havuz ortamlarında oluşan ve genellikle silindirik bir şekle sahip onkoidal tufafasiyesi, 6. kum ve silt boyu detritik tufalardan oluşan intraklastik tufa fasiyesi, 7. başlıca göl, havuz ve bataklık ortamlarında oluşmuş, çok ince taneli karbonat sedimanlarından oluşan mikrodetritik tufa fasiyesi, 8. tufa döngüsünün erozyonal gerileme fazını yansıtan, karbonatça zengin toprakların oluşturduğu paleosoller, 9. çağlayanların yumuşak eğimli bölgelerinde ve akarsu kanalları içerisinde oluşmuş, sert, bezelye şekline benzeyen sargılı tanelerden oluşan pizolitik rufa fasiyesi ve 10. formasyon içi, küresel çakıllardan oluşan intraformasyonel konglomera fasiyesidir. ANAHTAR KELİMELER: Antalya, traverten, tufa, sedimantoloji, petrografi, jeokimya, fasiyes, çökelme ortamı, O18/ C13 izotop analizi JÜRİ: Yrd. Doç. Dr. Erdal KOŞUN ( Danışman ) Prof. Dr. Erkan KARAMAN Prof. Dr. Baki VAROL ıı

Summary:

ABSTRACT INVESTIGATION OF SEDTMENTOLOGICAL, PETROGRAPHICAL and GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TRAVERTINE AND TUFA FORMATIONS IN ANTALYA REGION AYŞE SARIGÜL M. Sc. Thesis, Department of Geological Engineering Adviser: Asst. Prof. Dr. Erdal KOŞUN April 2005, 104 Pages Study area, settling of Antalya city center, is the extensive tufa deposition environment in Turkey which covering 630 kilometer square and reaching a total thickness of up to 280 meter. Tufas are precipitated as physicochemical and biochemical calcification around steams of chara and vascular plants under cool (ambient) water conditions. Study area is located in Antalya City borders, between 30° 50 - 37° 10 north latitude and 30° 31 - 30° 51 east longitude. Tufas is surrounded by Beydağları at north- northwest, Aksu Stream at east and Mediterranean Sea at south. They are constituted by primary three main terraces that have plain aspect and step shape. These three main terraces are Döşemealtı Plateau (Upper Terraces), Düden Plateau (Lower Terraces) and the third terraces under the sea level. These three main terraces contain nine second and third order terraces systems which determine with geographical information system works. As a result of this M. Sc. thesis study, tufas, that precipitated in fluvial, paludal, lacustrine and waterfall-cascade environments, are classified in ten lithofacies. 1. Phytoherm framestones occur as a result of calcification of macrophtyes. 2. Phytoherm boundstone consist of stromatolitic, varv- like tufa laminae. 3. Micritic tufa, consolidated and consisting of fine carbonate minerals. 4. Phytoclastic tufa is detrital tufa formations that occur as a result of corruption of phytoherm framestone. 5. Oncoidal Tufa occur within phytoherm boundstone in agitated pools and they generally have cylindirical shape. 6. Intraclastic tufa consist of sand- silt grade detrital tufa. 7. inMicrodetritic tufa consist of finest carbonate sediments, which likely originated from disintegrated tubes upon decomposition of cyanobacteria in lake, pond and marsh environments with calm water. 8. Palaeosols are carbonate- rich soils that reflect erosinal retrograding phase of tufa cycle. 9. Pisolitic tufa consisting of hard, pea- like balls accumulate in small terraces and pools on the gentle cascade slope or in the fluvial channels. 10. Carbonate conglomerate consist of intraformational, spherical pebbles. KEY WORDS: Antalya, travertine, tufa, sedimentology, petrography, geochemistry, facies, depositional environment, O18/ C13 isotop analyses COMMITTEE: Asst. Prof. Dr. Erdal KOŞUN (Adviser ) Prof. Dr. Erkan KARAMAN Prof. Dr. Baki VAROL iv