Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Antalya'da devlet ve eşrâf ilişkileri (1839-1908)

The relationships between state and notables in Antalya (1839-1908)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431233 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tanzimat Fermanı'nın ilanını takip eden dönemde Antalya bir dizi huzursuzluğa sahne oldu. Gerçekte bu huzursuzluklar Antalya eşrâfı arasında yaşanacak uzun dönemli iktidar mücadelesinin ilk işaretleriydi. Eşrâfın iktidar mücadelesi şehrin iki hizbe bölündüğü 1853 İhtilâli ile doruk noktasına ulaştı ve bu tarihten itibaren Antalya, sürekli olarak, bir diğerine muhalif iki hizip arasındaki iktidar mücadelesine tanıklık etti. Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile II. Meşrutiyet'in ilanı arasında kalan dönemde Antalya'nın siyasi tarihini bu hizip ve fırka mücadeleleri belirledi. Bu çalışmada Antalya'da siyasi hayatın en önemli özelliği olan hizip mücadeleleri, Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun taşrada oluşturmaya çalıştığı idari düzen bağlamında ele alınmaktadır. Bu nedenle çalışmada, Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra devlet ve eşrâf arasındaki ilişkilerin özelliklerine değinilmiş, idari reformlar sürecinde Antalya eşrâfının konumu mercek altına alınmıştır. Bununla birlikte, siyasi hayatın çekişmeci niteliğinin, sadece devlet ve taşra toplumu arasındaki ilişkilerin biçimlendirdiği bir kültürün ürünü olduğu düşünülmemektedir. Bu kültürün oluşmasında şehrin tarihi, coğrafi ve beşeri özellikleri de etkili olmuştur. Bu nedenle çalışmada Antalya'nın uzun dönemli tarihine, bu tarih üzerinde belirleyici olan; göçlere, istila ve isyanlara, iklimsel faktörlere, salgınlara ve istikrarsızlıklara da değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eşraf, hizip, çekişmecilik, Tanzimat Fermanı, Antalya.

Summary:

In the following period of proclamation of the Tanzimat Edict, Antalya was the scene of a series of social unrest. Indeed, this was the first sign of the long-term power struggle among the notables of Antalya. The struggle reach to top by the year 1853 when the city was dichotomized, and from then on, Antalya witnessed to a never ending contention between two faction and sect have opposite views. Antalya political history has been shaped by bitter struggle of those factions and sects in the period between declaration of the Tanzimat Edict and the Second Constitutional Period. In this study, the most important characteristic of the Antalya political history, power struggle of the factions and parties, are considered as an administrative arrangement which was tried to be formed for the rural by Ottoman Empire right after proclamation of the Tanzimat Edict. Therefore, relationship properties between government and notables, additionally, position of the Antalya notables during the administrative reforms are examined. However, agonistic characteristic of political life is not considered as cultural heritage which shaped by the interactive relation between government and provincial society. History, geographical and human properties of the city were also effective to shape the culture. For this reason in this study, long term history of the city and migrations, invasion and rebellion, climatic factors, outbreaks and lastly disablement which have influence on that history are mentioned. Keywords: Notable, faction, agonism, the Tanzimat Edict, Antalya.