Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

Antineutrino charm production and pentaquark search in the CHORUS experiment

CHORUS deneyinde antinötrino etkileşimlerinde charm üretimi ve pentaquark aranması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199202 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTANTINEUTRINO CHARM PRODUCTION AND PENTAQUARK SEARCHIN THE CHORUS EXPERIMENTüKOSE, UMUTMiddle East Technical UniversityDepartment of PhysicsSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Murat Gü leruDuring the years between 1994 and 1997, the emulsion target of the CHORUS experi-ment was exposed to the wide band neutrino beam of the CERN SPS of 27 GeV averageenergy collecting about 106 neutrino interactions. A measurement of ν µ induced charm¯production and search for anticharmed pentaquark (Θ 0 ) have been performed by usingcthe presence of a 6% νµ component in the beam. By requiring a positive muon charge¯as determined by the CHORUS muon spectrometer, 46 ν µ -induced charm events were¯observed with an estimated background of 5.2 ± 0.4 events. At an average antineutrinoenergy of 18 GeV in the neutrino beam, the charm production rate induced by ν µ is¯measured to beσ(¯N → µ+ cX)ν ¯ +0.96= 4.55−0.81 (stat) ± 0.64(syst)%.+ X)σ(¯N → µνi¯D 0 and charged charm (D − , Ds ) production rates are measured to be−¯σ(¯µ N → µ+ D 0 X)ν +0.71= (2.86−0.59 (stat) ± 0.14(syst))%,+ X)σ(¯µ N → µνσ(¯µ N → µ+ (D − , Ds )X)ν −+0.62= (1.69−0.52 (stat) ± 0.24(syst))%.σ(¯µ N → µ+ X)νThe ratio between neutral and charged charm production rates is found to be+0.751.69−0.63 (stat) ± 0.21(syst).By using the νµ data sample, anticharmed pentaquark (Θ 0 ) have been searched¯ cand no evidence is found. Based on the null observation, the limit on the Θ 0 produc-ction is found as a function of different possible Θ 0 lifetimes. The tightest bound iscσΘ0 /σν <0.039 at 90% C.L by assuming that Θ0 lifetime is equal to 0.5cτD0 .¯ ccKeywords: Antineutrino, Charm Production, Pentaquark, Emulsion.ii

Summary:

üOZ˙ ˙ü ˙ ˙ş ˙CHORUS DENEYINDE ANTINOTRINO ETKILESMLERINDE CHARMü ˙˙URETIMI VE PENTAQUARK ARANMASIüKOSE, UMUTOrta Doğu Teknik UniversitesigFizik Bülü müou uTez Yüneticisi: Assoc. Prof. Dr. Ali Murat Gü lero u1994-1997 yılları arasında, CHORUS emulsiyon hedefi, CERN SPS`te uretilen 27 GeVüortalama enerjili nütrino hü zmesi ile bombardıman edilmiş ve yaklaşık olarak 10 6o u s snütrino etkileşimi kaydedilmiştir. Nütrino hü zmesinde bulunan %6 oranındaki ν µ kul-o s s o u ¯lanılarak, etkileşimindeki charm uretimi ve anticharm işeren pentaquark calışılmıştır.s ü c şs sCHORUS mü yon spektrometrede pozitif mü yon işeren 46 ν µ charm bozunumu, 5.2±0.4u u c ¯fon yoğunluğu (background) ile güzlenmiştir. Nütrino hü zmesindeki ortalama 18 GeVg g o s o uantinütrino enerjisinde, charm uretim oranıo üσ(¯N → µ+ cX)ν ¯ +0.96= %(4.55−0.81 (istat) ± 0.64(sist)).+ X)σ(¯N → µνi¯D 0 ve yü klü charm (D − , Ds ) uretim oranı dauu −ü¯σ(¯µ N → µ+ D 0 X)ν +0.71= %(2.86−0.59 (istat) ± 0.14(sist)),+ X)σ(¯µ N → µνσ(¯µ N → µ+ (D − , Ds )X)ν −+0.62= %(1.69−0.52 (istat) ± 0.24(sist))σ(¯µ N → µ+ X)νolarak olşulmüştü r. Yü ksü z ve yü klü charm uretim oranıü c ü us u uu uu ü+0.751.69−0.63 (istat) ± 0.21(sist)olarak bulunmuştur.sAntinütrino datası kullanılarak anticharm işeren pentaquark (Θ 0 ) aranmış ve hişo c s ccbir aday güzlenememiştir. Bu koşullar altında, Θ 0 `nin farklı olası yaşam omü rlerinde,o s s s üucuretim limiti hesaplanmıştır. Θ 0 `nin 0.5cτD0 yasam omrü nde uretim oranı %90 C.L.'deü s üu ücσΘ0 /σν < 0.039 olarak olşulmüştü r.ü c ü us u¯cüAnahtar Kelimeler: Antinütrino, Charm Uretimi, Pentaquark, Emulsiyonoii