Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Anabilim Dalı

Aorta abdominalis ve dallarındaki aterosklerotik plakların yaygınlığının ve dağılımının değerlendirilmesi

The prevalence and distribution of the atherosclerotic plaques in the abdominal aorta and its branches

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267400 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmanın amacı; aorta abdominalis'te, dallarında ve dallanma noktalarında bulunan ateroskleroz plaklarının varlığının, dağılımının, plak tipinin ve plak ağırlığının MDCT-CTA tekniği kullanılarak belirlenmesidir. Çalışmaya 261 kişi (117 K,144 E) dahil edildi. Bu kişilerin, %69.3'ünde aterosklerotik plak saptandı. En çok plak aorta abdominalis'in distal parçasında bulundu. A. renalis'lerin en çok proksimal kısmında plak tespit edildi. Plak varlığı, yaşın artmasıyla beraber artmakta idi. Plak varlığı açısından cinsiyetler (E %73.6, K %64.1) arasında anlamlı fark saptanmadı, aorta abdominalis'in distal parçası, a. iliaca communis (A.I.C.), a. iliaca externa (A.I.E.) ve a. iliaca interna (A.I.I.)'larda erkeklerde daha fazla plağa rastlandı. Plak varlığı saptanan kişilerde en fazla (%42.9) karışık tipte, ikinci sırada (%23.75) kalsifiye, en az ise (%2.68) yumuşak tipte plak görüldü. Aorta abdominalis'te karışık, dallarında ise kalsifiye tipte plak daha fazla bulundu. A. mesenterica inferior (A.M.I.) dışındaki diğer damarlarda en sık hafif dereceli, aorta abdominalis'in distal parçası, a. mesenterica superior (A.M.S.) ve A.M.I. hariç diğer damarlarda ikinci sırada orta , son olarak da ağır dereceli plaklara rastlandı. Yaş ile aterosklerotik plakların ağırlığında artış görülmedi. Çalışmaya katılanların %41.8'inde dallanma noktalarında plak gözlendi, plak varlığı yaş ile birlikte artarken, cinsiyetler arasında anlamlı bir fark saptanmadı (E %43.8, K %39.3). Dallanma noktalarındaki plaklar, en sık bifurcatio aortae'da, ikinci sıklıkta truncus coeliacus'ta (T.C.), en az ise A.M.I.'da gözlendi. Dallardaki plaklara genellikle aorta abdominalis'in herhangi bir kısmındaki aterosklerozun eşlik ettiği görülürken, çalışmada bu durumun tersine rastlanmadı.

Summary:

The aim of our study was to determine the existence, distribution, type and burden of the atherosclerotic plaques which are found in the abdominal aorta, its branches and the branching points with MDCT-CTA technique. In our study 261 patients were examined (117 F, 144 M). From these patients; 69.3% had atherosclerotic plaques, mostly on the distal part of abdominal aorta. The plaques in the renal arteries were mostly localized on its proximal part. The existence of the plaques increased with age. There was no significant difference between gender (M 73.6%,F 64.1%), but in the distal part of aorta, common iliac arteries (C.I.A), external iliac arteries (E.I.A.) and internal iliac arteries (I.I.A.) more atherosclerotic plaques were found in male. The type of these plaques were mostly mixed (42.9%), secondly calcified (23.75%) and lastly soft (2.68%) plaques. Mixed plaques were more common in the abdominal aorta and calcified plaques were more common in its branches. All of the arteries except for inferior mesenteric artery (I.M.A) mostly had mild plaques, except for the distal part of aorta, superior mesenteric artery (S.M.A.) and I.M.A. they secondly had medium and at last severe plaques. The burden of these plaques didn?t increase with age. 41.8% of the patients had plaques on the branching points, the existence of these plaques increased with age and there wasn?t any significant difference between gender (M 43.8%, F 39.3%). On the branching points, these plaques were localized mostly on the aortic bifurcation, secondly on celiac trunk (C.T.) and lastly on I.M.A. However the plaques in the branches were usually accompanied by atherosclerosis of the abdominal aorta itself, contrary of this situation can not be discussed.