Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Apartment block as the object of the generic city; Ankara

Jenerik kentin nesnesi olarak apartman bloğu; Ankara

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153550 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT APARTMENT BLOCK AS THE OBJECT OF THE GENERIC CITY; ANKARA Ürger, Ahmet Mucip M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ayşen Savaş September 2004, 86 Pages Ankara has experienced a radical physical transformation after 1950s, in which the "identity" of the highly planned capital has been erased, emphasizing "homogenization", "blankness" and "similarity." The Apartment Block was the "object" of this condition and the "subject" of the transformation in the "urban identity," both with its physical existence and with the mind-set it has radiated to the whole levels of the society. It has stripped out the identity of the city with its "endless reproduction." This transformation has led the Apartment Block to be accused of transforming Turkish cities to deformed agglomerations, deprived of aesthetics. In this sense, architectural discipline has been criticized for its "impotence" to respond the iveconomical, social and cultural conditions that traverse the urban setting. This criticism has questioned the "generative role" of architecture in the Early Republican period as a "social engineering" and discouraged any relation between architecture and the city, which has manifested the reduction of the architecture to a formal discipline. Ankara, with its dazzling transformation within few decades proposed its own urbanism and its own architecture, with the mutation of the Apartment Block first to a "resilient frame" than to a "multi programmed infrastructure." This study will consider this transformation as 'another' manifestation of a "new" kind of urbanism that was mainly declared by Rem Koolhaas and OMA, claming that the "resilient" and "neutral" objects are the dominant and extensive forms of the contemporary urbanism. Hence, the study presents a cross reading of the urban development of Ankara together with Rem Koolhaas' book Delirious New York and essay his "The Generic City" in SMLXL. The utmost goal is to explore a possible "reciprocal relation" between architecture and the city and to explore the limits of architectural intervention in the particular case of Ankara. Such an objective inevitably requires extending the limits of architectural thinking to the city scale. Thus, Ankara goes beyond a case study in an inquiry that aims to understand the mechanisms of the building production in the contemporary urbanism. Keywords: Apartment Block, identity, generic, architectural program, resilient frame, infrastructure, architectural intervention, functional transformation, bigness and scale.

Summary:

oz JENERİK KENTİN NESNESİ OLARAK APARTMAN BLOĞU; ANKARA Ürger, Ahmet Mucip Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ayşen Savaş Eylül 2004, 86 Sayfa Ankara, 1950'lerden sonra, planlı başkentin "kimliğinin," "homojenleşmeyi," "boşluğu" ve "benzerliği" vurgulayarak tamamen silindiği, radikal bir dönüşüm yaşamıştır. Apartman Bloğu, hem fiziksel mevcudiyeti hem de toplumun tüm katmanlarına nüfuz eden bir düşünme şekli olarak, bu kondisyonun "nesnesi" ve kentsel kimliğin dönüşümünün "öznesidir." Bu Bloğun sonsuz defa yeniden üretilmesiyle kentin kimliği yok edilmiştir. Bu dönüşüm, Apartman Bloğunun Türk kentlerini estetikten yoksun, deforme yerleşkelere dönüştürmekle eleştirilmesine neden olmuştur. Bu anlamda mimarlık disiplini, kente hakim olan ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara vicevap vermekteki "yetisizliği" yüzünden eleştirilmiştir. Bu eleştiri erken Cumhuriyet dönemi mimarlığının bir "sosyal mühendislik" olarak "temel üretici rolünü" sorgulamış, mimarlık ve kent arasındaki olası herhangi bir ilişkiyi reddederek mimarlığın formal bir disipline indirgenmesini ilan etmiştir. Ankara, Apartman Bloğunun tamamen mimarlık eleştirisinin dışında kalarak, önce "sözsüz bir çerçeveye" sonra da "çok programlı bir altyapıya" "mutasyonu" sonucunda birkaç on yılda kendi kentleşmesini ve kendi mimarlığını üretmiştir. Bu çalışma, yaşanan bu dönüşümü Rem Koolhaas ve OMA tarafından ilan edilen, "sözsüz" ve "nötr" nesnerin baskın ve yaygın olduğu "yeni" kentleşmenin başka bir örneği olarak kabul eder. Bu noktadan hareketle, bu çalışma, Ankara'nın kentsel gelişiminin Rem Koolhaas'ın Delirious New York kitabı ve SMLXL kitabındaki "The Generic City" makalesiyle beraber okunmasını sunar. Amaç, mimarlık ve kent arasındaki olası "karşılıklı ilişkiyi" ve mimarlığın kent içindeki müdahale limitlerini araştırmaktır. Böyle bir amaç, kaçınılmaz olarak mimarlık düşüncesinin kent ölçeğine genişletilmesini gerektirir. Sonuç olarak, çağdaş kentleşmedeki inşa mekanizmalarını anlamayı amaçlayan böyle bir çalışmada, Ankara sadece örnek bir alan olmanın ötesine geçer. Anahtar Kelimeler: Apartman Bloğu, kimlik, jenerik, mimari program, sözsüz çerçeve, altyap, mimari müdahale, işlevsel dönüşüm, büyüklük ve ölçek. vıı