Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Analitik Kimya Anabilim Dalı

Arsenik, antimon ve kalayın tungsten sarmalda tuzaklanarak hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi ile tayini ve girişim çalışmaları

Hydride generation atomic absorption spectrometric determination of arsenic, antimony and tin by in situ trapping of their hydride tungsten coil and interference studies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225695 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sürekli akış hidrür oluşturma sistemi Ir kaplı W-sarmal atomlaştırıcı ile birleştirilerek W-sarmal'ın ölçüm yerinde tuzak yüzeyi olarak kullanılması sonucu As, Sb ve Sn elementleri için duyarlı bir yöntem geliştirilmiştir. W-sarmal yüzeyinin Ir ile kaplanması As, Sb ve Sn tayininde tuzak verimliliğini arttırmış olup yapılan kaplama önemli duyarlılık kaybı olmadan yaklaşık olarak 200 ölçüm için kullanılabilmektedir. Geliştirilen yöntemde 60 s tuzak süresi kullanıldığında (numune hacmi 6 ml) As, Sb, Sn elementleri için gözlenebilme sınırları (3 ? ) sırasıyla; 30 pg/ml, 28 pg/ml ve 65 pg/ml'dir. Optimum koşullar belirlendikten sonra üç ayrı atomlaştırma şekli (W-sarmal tuzak, W-sarmal on-line atomlaştırma ve kuvars tüp atomlaştırıcı) ile hidrür oluşturan bazı elementlerin girişim çalışmaları yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Yöntemin doğruluğunu denemek için TMDA 61 (NIWR) ve Waste Water EU-L-1 (SCP) adlı sertifikalı referans maddeler kullanıldı ve hesaplanan değerler ile sertifika değerleri arasında %95 güven aralığında anlamlı bir fark olmadığı gözlendi.

Summary:

A sensitive method was developed by continuous flow hydride generation manifold coupled to a Ir coated tungsten coil atomizer for in situ trapping of As, Sb, Sn hydride. Coating the W-coil surface by Ir significantly enhances the trapping efficiencies for As, Sb and Sn and the coating was stable at least 200 firings without any sensitivity loss. When 60s trapping period was used (sample volume is 6 ml) LOD (3 ? ) values for As, Sb, Sn were found as 30 pg/ml, 28 pg/ml and 65 pg/ml, respectively. After the analytical conditions have been optimized, the interferences of some hydride forming elements were studied using three atomization modes (W-coil in situ trap, W-coil on-line atomization, quartz tube atomizer) were compared. In order to test the accuracy of the method certified water standard reference materials TMDA 61 (NIWR) and Waste Water EU-L-1 (SCP) were analyzed and the results were found in good agreement with the certified values at 95% confidence level.