Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Anabilim Dalı

Arteria renalis'lerin orijin düzeyleri ve sayı varyasyonları

Renal artery origins level and variations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 311403 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETBöbrekleri aorta abdominalis'ten L1-2 seviyesinden çıkan a. renalisler besler. Bu damarlar genellikle arteria mesenterica superior'un başlangıcının hemen altında aorta'dan çıkarlar. Böbrek anomalilerinde a.renalis varyasyonlarının cerrahi yönden önem arzetmesi bizi bu konuyu araştırmaya sevketmiştir. Bu varyasyonların cinsiyet, etnik yönden farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. İnsanlarda her böbreğin a. renalis'i genellikle bir tane olmasına rağmen bazen iki(%10-%12), üç(%1) çok nadir olarak dört ya da beş adet olduğu bildirilmiştir.Bu çalışmada çeşitli sağlık problemleri nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde anjiografi ve bilgisayarlı tomografi tetkikleri yapılan 105 (77 erkek,28 kadın) hastanın arşiv taramasında a.renalislerin anatomisini geriye dönük olarak değerlendirdik.İncelediğimiz 210 böbreğin bir çoğunda 85(%81)'inde her iki böbreği besleyen tek a. renalis'in olduğu, 20 (%19.0) tanesinde iki tane a. renalis olduğu saptandı. Üç veya daha fazla a. renalis'i olan böbreğe rastlanmadı. İncelediğimiz 63(%60.0) erkekte a. renalisin tek olduğu, 14 (%13.3) erkekte ise çift a. renalis'in olduğu belirlendi. İncelediğimiz 22 (%21.0) kadında a. renalisin tek olduğu, 6 (%5.7) kadında ise çift a. renalis'in olduğu belirlendi. A. renalislerin orijinlerinin çoğunlukla sağda 56(%53.3), solda 52(%49.5). L1-L2 vertebra düzeyleri arasından çıktığı bulgularımızın yapılmış çalışmalarla paralellik gösterdiği anlaşılmıştır.Tek a. renalis'i olan böbreğin transplantasyonu, komplikasyon ve böbrek kaybı birden fazla a. renalis'i olan böbreğe göre daha az olduğu bilinmektedir. Bu konunun öneminden dolayı a. renalisin varyasyonlarını araştırmayı amaçladık. Çalışmamızın sonuçları böbrek transplantasyon cerrahisi açısından klinik yönden önem arzedebileceğini düşünmekteyiz.Anahtar kelimeler: A. renalis, Aksesuar a. renalis, Damar varyasyonları, Böbrek, Böbrek cerrahisi, Böbrek transplantasyonu.

Summary:

ABSTRACTMain renal artey generally originate from the abdominal aorta. Just below the superior mesenteric artery in the level of L1-2 vertebrae. The frequency of variations shows ethnic and sexualıty differences. A human kidney although usually one or two arteria renalis (%10-%12), three (%1) as very rarely has been reported to be four or five pieces.In thıs study due to varıcus health problems in Erciyes Univesity Mdical Faculty Hospital of agiography and computer tomography. Examinations of the 105 (77 male,288 female) patients (210 kidneys) were considered to be backward archive information.There was only one renal artery in 85(81%) patients, 2 in 20(19)and In three and four patients renal arteries could not be observed The origin of the majority of the renal arteries at the origin of the L1-L2 rıght in 56(%53.3), left in 52(%49.5). intervertebral disc in the present study is concordont with the findings of previous studies.Renal artery variations are becoming more important due to kidney transplantation.transplantation of kidneys with single renal arteries renal complication and loss of multiple renal artery is less than the kidney.Keywords: Accessory renal artery, vascular variations, kidney, kidney surgery, kidney transplants.