Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Cumhuriyet Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı

Arteria vertebralis'lerin V2 ve V3 segmentlerinin seyri ve morfolojik özellikleri

Course and morphologic aspects of the V1 and V2 segments of the vertebral arteries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 306078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Arteria vertebralis'ler'in V2 ve V3 segmentlerinin seyri ve morfolojik özellikleriHasan Tetiker, Anatomi Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Sivas, 2010Bu çalışmanın amacı arteria vertebralis (AV)'in V2 ve V3 segmentlerinin anatomik ve morfolojik özelliklerini belirlemektir. Bu çalışmada Radyoloji Anabilim Dalı'ndan dijital subtraksiyon anjiyografi yöntemiyle elde edilen 79 AV'ye ait anjiyografik görüntüler kullanıldı. Aksial, koronal ve sagittal planda AV'nin, orijini, foramen transversarium (FT)'a giriş seviyesi ve çapı belirlendi. Ayrıca suboksipital bölgede artere ait morfolojik ölçümler hesaplandı.Çalışmadaki toplam 79 AV'in 15'i sağ tarafa, 59'u sol tarafa aitti. Sağ tarafa ait 15 AV'nin tamamı sağ arteria subclavia'dan orijin alırken, sol AV'lerin 56'sı sol arteria subclavia'dan, 3'ü sol a. carotis communis ile sol a. subclavia arasından olmak üzere arcus aortae'dan direkt orijin alıyordu. AV'lerin 68 tanesi C6 (% 86,1), 7'si C7 (% 8,9), 2'si C5 (% 2,5) ve 2'si ise C4 (% 2,5) seviyesinde FT'a giriş yapıyordu. Sol tarafta arterin ortalama çapı 4,15 mm (kadınlarda 4,06 mm, erkeklerde 4,23 mm), sağ tarafta ise AV'nin ortalama çapı 3,88 mm (kadınlarda 3,66 mm, erkeklerde 3,99 mm) bulundu. Suboksipital bölgede, AV'nin posterolateral kıvrımından arcus posterior atlantis'e olan en uzun mesafe, sağ tarafta ortalama 4,18 mm, sol tarafta 4,15 mm; AV'nin posterolateral kıvrım tepesinin orta hatta olan mesafesi, sağda 31,54 mm, solda 32,37 mm; arcus posterior atlantis'in iç korteksi ile arterin kesiştiği noktanın orta hatta uzaklığı sağda ortalama 13,06 mm, solda 12,93 mm; arcus posterior atlantis'in dış korteksi ile arterin kesiştiği noktanın orta hatta uzaklığı sağda 19,16 mm, solda 18,65 mm olarak bulundu. Ayrıca AV'nin V3 segment uzunluğu ölçüldü. Ek olarak AV'si V2 segmentte aşırı kıvrımlı olan ve ayrıca fenestrasyonu olan birer vaka gözlendi.Sonuç olarak, AV'nin orijini, seyri, foramen transversarium'a giriş seviyesi, suboksipital bölgedeki varyasyon ve özelliklerinin bilinmesi hem tanı uygulamalarını kolaylaştıracak hem de cerrahi işlemler sırasında arteri olası yaralanmalardan koruyacaktır.Anahtar Kelimeler: arteria vertebralis, foramen transversarium, atlas, suboksipital bölge, varyasyon

Summary:

Course and Morphologic Aspects of the V1 and V2 Segments of the Vertebral ArteriesHasan Tetiker, Thesis of Doctor of Medicine, Department of Anatomy, Sivas, 2010The aim of this study was determine anatomical and morphological aspects of V2 and V3 segments that belongs the vertebral artery (AV). In this study, 79 AV?s anjiographic apperance were used to analyse that were taken by the digital subtraction angiography method and carried on Radiodiagnostic department. The origination, level of the enterance to the transvers foramen (FT) and diamater of the AV were determined and evaluated at the axial, coronal and saggittal plane. Furthermore, measurements of morphological aspects of the artery was estimated at the suboccipital region.It was shown that 15 of total 79 AV were belong on the right, but 59 of AV were on the left. While all 15 AV which were belong to right side were originated from the right subclavian artery; 56 left AV were originated from the left subclavian artery, and the latter 3 left AV were originated directly from aortic arch at the point between the left carotid common artery and left subclavian artery. Enterance level of the AV?s to the foramen transversarium were observed at various level as follow; 68 AV C6 (% 86,1), 7 AV C7 (% 8,9), 2 AV C5 (% 2,5), and 2 AV at level C4 (% 2,5). The mean diameter of the artery was found as 4,15 mm on the left side (female 4,06 mm, male 4,23 mm), but it was 3,88 mm on the right side (female 3,66 mm, male 3,99 mm). At the suboccipital region, the longest distance from the inner surface of the AV to the posterior arch of the atlas was average 4,18 mm on the right and 4,15 mm on the left. The distance of the top point of the posterolateral protrusion of the AV to midline was 31,54 mm on the right and 32,37 mm on the left; distance between the inner cortex of the posterior arch of the atlas and intersection of the AV to the midline was 13,06 mm on the right and 12,93 mm on left; and it is also found the distance between the outher cortex of the atlas and intersection of the artery to the midline was 19,16 mm on right and 18,65 mm on the left. In addition, V3 segments lenght was also measured. Besides, in one case AV was showed hyper tortuosity at the level of V2 segment and in another case it was observed fenestration.As a result, to know origination, course, enterance level to the foramen transversarium, variations and morphological aspects at suboccipital region of AV either will make easier of diagnostic applications or will prevent from any possible damage of artery during the operational interventions.Keywords: vertebral artery, foramen transversarium, atlas, suboccipital region, variation,