Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Assessing thermal performance of office building envelopes; a case study on energy efficiency

Ofis binalarında yapı kabuğunun ısıl performansının değerlendirilmesi; enerji etkin kullanım üzerine örnek çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153162 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ASSESSING THERMAL PERFORMANCE OF OFFICE BUILDING ENVELOPES; A CASE STUDY ON ENERGY EFFICIENCY Sürmeli, Ayşe Neşen M.S. in Building Science, Department of Architecture Supervisor: Asst. Prof. Dr. Soofia Tahira Elias Özkan April 2004, 93 Pages In this study, the energy conservation potential of selected retrofitting interventions on an office building were investigated, on the basis of which some rational strategies for the improvement of building envelopes in terms of energy, environment and comfort design were proposed. Examined were various measures on envelope constructions that can be retrofitted to existing buildings. By using simulation techniques, the effectiveness of such measures in reducing energy consumption and environmental threat were also assessed. Effects of glazing types, effect of insulation and thermal mass were analyzed as energy efficient retrofit measures to the Engineering Building (MM building) iiisituated on Middle East Technical University Campus, Ankara. The Energy- 10 computer program was used for the modeling and simulation of the energy flows through the envelope to examine measures for reducing thermal load. Within this framework, the energy conservation potential of single and combined retrofitting actions was investigated. Based on results from the evaluation model, it was found that a saving of 161.20 MWh in the annual heating load could result, depending on the glazing type. The evaluation showed that thermal insulation is the most effective factor in thermal performance when placed as an exterior layer on walls. The study showed thermal mass has significant impact on increasing the duration, where highest temperatures were achieved, under passive mode. The study also revealed that applying a combination of retrofitting measures which responded to the challenges and opportunities presented by different facade orientations, a saving of 52.41% can be achieved in annual heating energy use in case study building. Keywords: building envelope, retrofitting office building, energy saving, sustainability, Energy- 10. IV

Summary:

oz Ofis Binalarında Yapı Kabuğunun Isıl Performansının Değerlendirilmesi; Enerji Etkin Kullanım Üzerine Örnek Çalışma Sürmeli, Ayşe Neşen Yüksek Lisans, Yapı Bilimleri, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Soofia Tahira Elias Özkan Nisan 2004, 93 Sayfa Bu çalışmada mevcut bir ofis binasına uygulanacak belli yenileme müdahalelerinin enerji konservasyonu potansiyelleri, binalarda enerji, çevre ve termal konfor açısından incelendi. Çalışmada mevcut binalarda enerji kullanımının azaltılması için bina kabuğuna uygulanacak önlemler analiz edildi ve simülasyon teknikleri uygulanılarak bu müdahalelerin enerji kullanımı ve çevresel zararı azaltma konularındaki etkinlikleri sınandı.Çeşitli cam tipleri, ısı yalıtım malzemelerinin kalınlığı ve duvarda uygulanma yeri ve ısıl kütlenin etkileri Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda kullanılan Merkez Mühendislik binasında (MM) yapının kabuğuna uygulanacak enerji etkin yenileme müdahaleleri olarak incelendi. Çalışmada yapı kabuğundaki ısı geçişleri ve yenileme müdahalelerinin termal yükü azaltmadaki etkileri Energy- 10 bilgisayar programı ile modellendi. Çalışma kapsamında incelenen enerji konservasyon önlemleri tek tek ve birleştirilmiş şekilde uygulanarak etkileri değişik durumlarda hesaplandı. Sonuçlara göre incelenen binada cam tiplerine bağlı olarak yıllık toplan ısıtma enerjisinde 161.20 MWh kazanım sağlamanın mümkün olduğu görüldü. Sonuçlara göre ısı yalıtımının duvarlarda dış çeperlere yerleştirildiğinde termal performans açısından en belirleyici faktör olduğu belirlendi. Isıl kütle ile ilgili incelemelerde bu uygulama binada ısıtmanın yapılmadığı pasif moda en yüksek sıcaklıkta kalma süresinin arttırılmasında etkili oldu. Çalışmada farklı cephelerdeki problem ve imkanlar gözetilerek tüm önlemlerin beraber uygulanmasıyla yıllık ısıtma enerjisi kullanımında %52.41 azaltma sağlanabileceğini gösterildi. Anahtar Sözcükler: yapı kabuğu, ofis binalarının yenilenmesi, enerji kazancı, sürdürülebilirlik, Energy- 10. vı