Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

Assessment in the 5th grade mathematics classrooms: A case study of the teachers' practices

5. sınıf matematik derslerinde ölçme ve değerlendirme: Öğretmen uygulamalarıyla ilgili bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439251 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to examine the mathematics teachers' assessment practices in the 5th grades. In that manner, it was aimed to figure out the mathematics teachers' classroom assessment procedures and their use of the assessment results. It was also aimed to understand teachers' views about the students' learning of mathematics, the factors affecting teaching mathematics, and their views about assessing students' learning of mathematics. In order to achieve these purposes, a multiple case study design was used with three mathematics teachers in a public school of Ankara. The data were collected during the spring semester of 2013-2014 academic year in three phases. In the first phase the in-depth and detailed interviews were done with each participant. In the second phase the classroom observations were conducted and videotaped. After each assessment activity, a post-activity interview was made with each participant. Final interviews were also made with the participants at the end of the data collection procedure. In the third phase, field notes and extensive document collection were completed. The data were analyzed at two levels: within-case and cross-case analysis. The results of the study indicated that, the participants practiced both the formal and informal assessment methods in the 5th grade classrooms. Then they used the assessment results for various purposes such as making adjustments for further assessment, deciding on the suitability of an assessment method, monitoring students' progress, assigning overall grades, giving formative feedback, identifying the areas of strengths and weaknesses, deciding on repeating or teaching a topic, understanding teaching effectiveness, rewarding students, preventing students from feeling anxious, encouraging students to self-study, preventing the students' from cheating. The findings also showed that, the participants' views and their assessment practices showed relations or discrepancies at some points. Keywords: Classroom assessment, mathematics teaching, mathematics teacher, 5th grades

Summary:

Bu çalışma, matematik öğretmenlerinin 5. sınıflardaki ölçme ve değerlendirme çalışmalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu anlamda, matematik öğretmenlerinin ölçme prosedürleri ve değerlendirme sonuçlarını nasıl kullandıkları araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematiği nasıl öğrendikleri, matematik öğretimini etkileyen faktörler ve matematik öğrenimini ölçme konularındaki öğretmen görüşleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet okulunda çalışan üç matematik öğretmeniyle çoklu durum çalışması yapılmıştır. Veri toplama süreci 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde, üç aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada, her katılımcıyla derinlemesine ve detaylı birer görüşme yapılmıştır. İkinci aşamada video kaydı kullanılarak sınıf gözlemleri yapılmıştır. Her ölçme etkinliğinden sonra, katılımcılarla ayrı ayrı etkinlik-sonrası görüşmeleri yapılmıştır. Veri toplama sürecinin sonunda, her katılımcıyla final görüşmesi yapılmıştır. Üçüncü aşama olarak ise saha notları ve kapsamlı dokümanlar toplanmıştır. Toplanan veriler iki aşamada analiz edilmiştir. Birinci aşamada her durum kendi içinde analiz edilmiş, ikinci aşamada ise karşılaştırmalı durum analizi yapılmıştır. Sonuçlar, katılımcıların 5. sınıflarda hem formal hem de informal ölçme metotlarını kullandıklarını göstermiştir. Katılımcılar, ölçme sonuçlarını daha sonra kullandıkları ölçme yöntemlerinde düzenlemeler yapmak, ölçme yöntemlerinin uygunluğuna karar vermek, öğrenci gelişimlerini takip etmek, yılsonu notlarını vermek, biçimlendirici dönütler vermek, öğrencilerin güçlü ve zayıf oldukları alanları belirlemek, bir konuyu tekrar etmek ya da anlatmak için kararlar almak, öğretimin etkinliğini anlamak, öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin kaygı duymalarını engellemek, öğrencileri bireysel çalışmaya teşvik etmek ve öğrencilerin kopya çekmelerini engellemek gibi amaçlar için kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçları, bazı alanlarda, katılımcıların görüşlerinin ve ölçme uygulamalarının arasında ilişkiler ve çelişkiler olduğunu da göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Ölçme-değerlendirme, matematik öğretimi, matematik öğretmeni, 5. sınıflar