Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Assessment of web-based courses: A discussion and analysis of learners' individual differences and teaching-learning process

Web-tabanlı derslerin değerlendirilmesi: Öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve öğrenme-öğretme sürecinin analizi ve tartışılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119449 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ASSESSMENT OF WEB-BASED COURSES: A DISCUSSION AND ANALYSIS OF LEARNERS' INDIVIDUAL DIFFERENCES AND TEACHING-LEARNING PROCESS Gülbahar, Yasemin Ph. D., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst. Prof. Dr. Soner Yıldırım December 2002, 128 pages This study examined the role of individual differences and the quality of the teaching-learning process on learning outcomes in a web-based instructional environment, and explored the implications of these variables on the design, delivery and evaluation stages of web-based instruction. The subjects of this study were the students of two web-supported traditional courses, being one undergraduate and the other graduate, offered by the Computer Education and Instructional Technologies Department of METU. Forthy- three undergraduate and 9 graduate students participated in this study. inThis study employed both qualitative and quantitative measures in order to develop an explanatory model clarifying the various effects of different variables on the students' academic performance. The variables considered in this study were entry characteristics, learning styles, instructional and communicational preferences, the quality of teaching-learning process and students' perceptions on various topics. One of the major findings of this study was the need for providing different formats of materials and different sources of information in order to enrich the content within the web site. Another important finding was the importance of providing sufficient guidance for using both web-based environment and communication tools since this guidance has a direct effect on learning outcomes. The findings of this study showed that each learner have different characteristics and preferences in their way to learn. When instructors provide rich media and material sources, individual differences does not cause differences on learning outcomes. Keywords: web-supported instructional environment, instructional technology, individual differences IV

Summary:

ÖZ WEB-TABANLI DERSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL FARKLILIKLARININ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN ANALİZİ VE TARTIŞILMASI Gülbahar, Yasemin Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Soner Yıldırım Aralık 2002, 128 sayfa Bu çalışmada web-tabanlı bir öğretme ortamında bireysel farklılıkların ve öğrenme-öğretme sürecinin niteliğinin öğrenme çıktıları üzerindeki rolü incelenmiş, ve bu değişkenlerin web-tabanli öğretimin tasarım, iletim ve değerlendirme aşamalarında yaratabileceği etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi, ODTÜ - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde verilen, biri lisans diğeri yüksek lisans olmak üzere, İM web-destekli geleneksel dersin öğrencileridir. Bu çalışmaya 43 lisans öğrencisi ve 9 yüksek lisans öğrencisi katılmıştır. v "ICC, ^^S^SfelETîR? «fîTSl TW^MAKT\.\SYOM 5Bu çalışmada, farklı değişkenlerin çeşitli etkilerini netleştirmek için açıklayıcı bir model oluşturmak amacıyla nitel ve nicel araştırma teknikleri uygulanmıştır. Bu çalışmada ele alınan değişkenler; öğrencilerin giriş özellikleri, öğrenme stilleri, öğrenme ve iletişim tercihleri, öğrenme-öğretme sürecinin niteliği ve öğrencilerin çeşitli konular hakkındaki görüşleridir. Bu çalışmanın en önemli bulgularından birisi, web sitesindeki içeriğin farklı bilgi kaynakları ve farklı materyal biçimleri sunularak zenginleştirilmesi ihtiyacıdır. Diğer önemli bir bulguda, öğrenme çıktıları üzerinde doğrudan etki yaratması nedeniyle, hem web-tabanlı ortamda, hem de iletişim araçları kullanımında yeterli yönlendirme sağlama gerekliliğidir. Bulgular, her öğrencinin kendi öğrenme yaşantısını düzenlerken farklı özellik ve tercihleri olduğunu göstermiştir. Öğretmenler zengin medya ve materyal kaynaklan sunduğu sürece, bireysel farklılıklar öğrenme çıktılarında fark yaratmamaktadır. Anahtar Kelimeler: web-destekli öğretim ortamı, öğretim teknolojisi, bireysel farklılıklar vı