Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Ateşli silahlarla ilgili suçlar nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132590 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

71 6. ÖZET Bu çalışma ile Türk Ceza Kanununda ve 6136 Sayılı Kanunda ve diğer bazı özel kanunlarda düzenlenmiş olan ateşli silahlarla ilgili suçlar nedeniyle Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan mahkumların profilini belirlemek ve bu tür suçların işlenmesini önlemek amaçlamıştır. Bu amaçla SÖDEM 2001 Adlı Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 17 cezaevinde yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan 323 soruluk ankete katılan 783 hükümlüden, ateşli silah kullanarak suç işleyen 146 kişinin verdiği cevaplardan elde edilen bulguların incelenmesi ve daha önce yurtdışında yapılmış olan benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırması yapılmıştır. Anket hükümlü ve yakınlarının kriminal geçmişlerini, suç işlemeden önceki yaşamlarını bu dönemdeki karşılaştıkları sorunlarını, ateşli silah bulundurma ve kullanma nedenlerini, ateşli silahları nasıl elde ettiklerini, olay yeri, mağdur ve suç işleme biçimleri arasındaki ilişkileri istatistiksel olarak ortaya koymak amacı ile yapılmışta-. Elde edilen bulgular ateşli silahlar ile ilgili suç işleyenlerin tüm ankete katılanlar içindeki oranının % 18,6, bunlardan yüzde 98,6 sının erkek yaş ortalamalarının 32,1, yine %34,9'unun evli, suçluların suçun işlendiği sırada % 23,3 'ünün av tüfeği %7 1,9 'unun ise tabanca taşıdığı, %72,6'sının iş sahibi,72 çoğunluğun düşük gelir sahibi %76,7'sinin ilköğretim mezunu olmadığını göstermiştir.

Summary:

73 7. SUMMARY This study aims tp draw on profile of the prisoners which are sentenced due to the matters related committed will fire arms; stated in the Turkish Fire Arms Law, 6136 mumbered law and some other laws. Also aims to prevent such crimes. In order to reach this goal: the answers which were acquired from 146 in mates sentenced because of fire-gun crimes among 783 prisoners attended the project SÖDEM 2001. This project was held in 17 different Jails in Turkey, questionary of 323 questions was applied by interview techique. The research was held in order to statistically determine, the criminal past of the inmates and their relatives, their lives before the crime and their problems in that period, the causes which drove them to own and use fire-guns, their ways to possess fire-guns and the correlation between the crime scene and victim. Acquired results show that, the percantage of fire-gun Criminals in all is 18.6 %, 98.6 % of them is male, their average age is 32.1, 34.9 % is married, 23.3 % held hunting rifles 71.9% held handguns, 72.6 % is employed mostly from lower income class and 76,7 % had no formal education.