Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Attitudes and opinions of people who use medical services about privacy and confidentiality of health information in electronic environment

Sağlık hizmetinden yararlanan bireylerin, elektronik ortamda tutulan sağlık bilgilerinin gizliliği ve mahremiyeti ile ilgili görüş ve düşünceleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291671 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In health services, it is a necessity to keep the records of the patients. Although paper-based records are commonly used for this aim, they are not as convenient as computerized records. Therefore, many of the health facilities have recently started keeping patients? health records in electronic databases. However, new questions about confidentiality and privacy of these records were raised with this new system.This study aims to investigate the opinions and attitudes of the people who use the health services of Turkey about the privacy and confidentiality of health information in electronic environment. In the survey, there are 596 participants from 64 different cities in six geographical regions of Turkey. The findings show that people feel comfortable about computer usage in health-care but they are concerned about the privacy and confidentiality of their information and also they are not sure if their medical information is safe and secure now. Moreover, they are mostly unaware about current regulations related to information privacy in Turkey. The study also shows that people trust in their doctors, health researchers in universities, pharmacist, nurses and other hospital staff but do not trust in insurance companies, government, private sector health researchers, information technology specialists and government health researchers for the privacy of their medical records.

Summary:

Sağlık servislerinde hastaların sağlık kayıtlarının tutulması bir zorunluluktur. Kağıt tabanlı kayıtlar bu amaçla geniş bir şekilde kullanılmalarına rağmen, bilgisayar kayıtları gibi kullanışlı veya kolay erişilebilir değillerdir. Bu nedenle, son zamanlarda bir çok sağlık kurumunda hasta sağlık kayıtları elektronik veritabanlarında tutulmaya başlamıştır. Fakat bu kayıtların gizliliği ve güvenliği ile ilgili yeni sorular ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sağlık hizmetlerinden yararlananbireylerin, elektronik ortamda tutulan sağlık bilgilerinin gizliliği ve mahremiyeti ile ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Türkiye'nin altı farklı bölgesinden ve 64 farklı ilinden 596 katılımcı vardır. Sonuçlar gösteriyor ki insanlar sağlık hizmetinde bilgisayar kullanımı hakkında endişe hissetmiyorlar; fakat bilgilerinin güvenliği ve mahremiyeti hakkında endişeliler ve bilgilerinin şu an güvende olup olmadığı konusunda kararsızlar. Dahası, Türkiye'de bilgi güvenliliğiyle ilgili sahip oldukları haklardan habersizler. Çalışma aynı zamanda, bireylerin doktorlarına, üniversitelere bağlı sağlık araştırmacılarına, eczacılara, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına güvendiklerini ama sigorta şirketleri, devlet, özel sektör sağlık araştırmacılarına, bilgisayar sistemlerini yürütmekle görevli uzmanlara ve devlete bağlı sağlık araştırmacılarına bilgilerinin güvenliği konusunda güvenmediklerini göstermiştir.