Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Avrupa Birliği sürecince Türkiye'deki siyasi partilerin tutumları(Milli Nizam Partisi'nden Adelet ve Kalkınma Partisi'de)

The approaches of the political parties of Turkey towards European Union (from National Order Party to Justice and Development Party)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 149300 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : B. Zahide Kaçar Anabilim Dalı : İlahiyat Programı : Din Sosyolojisi Tez Danışmam : Prof. Dr. Zeki Arslantürk Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Haziran 2004 Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Milli Görüş ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PARTİLERİN TUTUMLARI (MİLLİ NİZAM PARTİSİ 'NDEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ' NE) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 1957 Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Türkiye 31 Temmuz 1959 yılında AET 'ye üyelik için başvuruda bulunmuştur. Aradan 45 yıl geçmesine rağmen, Türkiye adaylığa kabul edilmemiş, en son Aralık 2002 Helsinki Zirvesi' nde ancak aday adaylığı statüsü verilmiştir. Türkiye'deki siyasal oluşumlar içerisinde AB 'ye olumlu yaklaşanlar olduğu gibi, bu konuda olumsuz bakış açısına sahip olanlar da vardır. Milli Görüş çizgisi olarak adlandırılan bu partilerden MNP, MSP ve RP AB 'ye olumsuz yaklaşmışlardır. Bunun sebepleri arasında, AB 'nin bir Hıristiyan kulübü olarak görülmesi ve Türkiye'nin ekonomik, kültürel vb. alanlarda zarar göreceği düşüncesi sayılabilir. FP ve SP'de ise, bir değişim görülmektedir. Bunda RP 'nin kapatılması, 28 Şubat süreci ve AB 'nin kendi tanımını değiştirmesinin önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Milli Görüş içerisinde kendilerini "yenilikçi Kanat" olarak adlandıran ve daha sonra AKP ismi ile siyasi arenaya çıkan bu oluşum, başından beri AB 'ye olumlu yaklaşmaktadır. 3 Kasım seçimlerinde iktidar olan AKP, AB 'yi gerçekleştirilmesi gerekli en önemli dış politika hedefleri arasında görmektedir. Türkiye 'nin Müslüman kimliği hakkında ilk dönem AB üye ülkelerinin yetkililerinin menfi bir kanaate sahip oldukları söylenebilir. Son dönemde ise Birlik içerisinde çok kültürlü, çok uluslu ve çok dinli bir yapının oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmektedir. III

Summary:

GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : B. Zahide Kaçar Field : Theology Programme : Sociology of Religion Supervisor : Professor Zeki Arslantürk Degree Awarded and Date : Master - June 2004 Keywords : European Union, National Vision ABSTRACT THE APPROACHES OF THE POLİTİCAL PARTIES OF TURKEY TOWARDS EUROPEAN UNION (FROM NATIONAL ORDER PARTY TO JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY) European Economic Community (EEC) was established in 1951 when the Treaty of Rome was signed. Turkey has applied for membership to EEC in 1959. Since then Turkey has not been allowed for membership. In December 2002 it was, however, given the status of candidacy for membership. In Turkey, there are those who are in favor of European union (the new name of EEC), but also those against EU. Among them is the ideology named as Milli Gorus (National Vision or Front) and its offsets in politics, namely the parties of Milli Nizam Partisi (National Order Party), Milli Selamet Partisi (National Salvation Party), and Refah Partisi (Welfare Party). One of the main reasons for their opposition is their assumption that EU is a Christian Club, and that EU membership will incur loses for Turkey in realms of economy, culture and etc. This policy of National Vision (Milli Gorus), however, started to change with its later offsets, namely the Fazilet Partisi (Virtue Party) and Saadet Partisi (Happiness Party). This pattern of change may be caused by the process of 28 February 1991, and also by the new policies of EU in introducing itself to Turkey. Adalet ve Kalkınma Partisi (Justice and Development Party), which is regarded as the final party in the line of Milli Gorus is now surprisingly endeavors to make Turkey's dream of EU membership come true. IV