Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye Anabilim Dalı / Maliye Bilim Dalı

Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de yerel yönetimlerin vergilendirme yetkisi

The taxation of the local administrations in Turkey, in the process of European Union

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 241081 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yerel yönetim birimleri tarih boyunca yerel bazda yürütülmesi gerekli olan hizmetlerin sunumunda önemli roller üstlenmişlerdir. Hatta denilebilir ki yerel yaşamın varlığı ile yerel yönetimlerin tarihi birebir örtüşmektedir. Bu kapsamda yerel yönetim birimlerinin temel yapısal karakteri onu besleyen idari-mali yapılanmanın niteliği, yerel yönetim birimlerinin var olma gerekçesi ve yerel hizmetleri yürütebilme imtiyazında saklıdır ve bu son derece önemlidir. Ayrıca her geçen gün değişen ve gelişen ekonomik ve toplumsal koşullar aynı oranda ve ölçüde yerel yönetimler algılamasında da yeni yorumları ve yapıları beraberinde getirmektedir. Şu halde yerel yönetimler planında temel yaklaşım, yerel yönetimlere duyulan ihtiyacın rasyonelliği ile yerel yönetimlerin varolmasını ve yürütmek zorunda olduğu hizmetlerin finanse edilmesini sağlayacak kudretin kime ait olduğu noktasında düğümlenmektedir.Bugüne kadar bu yaklaşımı gerçekleştirme konusunda en başarılı olan ekonomik bütünleşme Avrupa Birliği'dir. Birliğe üye olmak isteyen ülkelerden biri de Türkiye olduğu için, tam üye olarak kabul edilmesi durumunda, Birlik hükümlerine uyması gerekecektir.Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Vergi, Avrupa Birliği

Summary:

Local administrations units have played an important role through history in performing services in the local meaning. Even, it is possible to say that histories of local life local administration overlap one to one. In this scope, the basic structural characteristics of local administration units is hidden in the quality of administrative ? financial structuring supporting it, the ground of existence of the local administration units and the privilege in executing local services and this is of paramount interest. Besides this, the economic and social circumstances that change and develop day by day bring together ? in the same proportion and measures ? new comments and structures in the perceiving of local administrations. Then, the basic approach in the means of local administrations gets tangled in the rational need for local administration and at the point in defining the owner of capacity that will provide the existence and that will finance the essentially services of local administrations.European Union has been the most successful unity about to realize this approach so far. Because of the fact that one of the countries willing to join the EU is Turkey, if it is accepted to EU as a full member, it has to obey the Union?s decisions.Key Words: Local Administrations, Tax, European Union.