Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Avrupa Birliği ve Türkiye'de euroseptisizm: Adalet ve Kalkınma Partisi düzeyinde bir inceleme

The European Union and eurosepticism in Turkey: A reserch on behalf of the Justice and Development Party

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 553574 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Avrupa kıtasında ekonomik ve siyasi bir güç oluşturmayı amaçlayan Avrupa Birliği, kendisini destekleyen ve kendisine karşı olan kesimleri yaratmıştır. İlk defa 1985'de The Times gazetesinde kelime olarak kullanılan Avro-septisizm, 1990'lı yıllardan itibaren Avrupa Birliği'ne karşı olan veya eleştirel yaklaşan kesimleri inceleyen akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Siyasi partilerin Avrupa Birliği algısı, ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde temel belirleyici olmuştur. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'de bu sureci belirleyen ise, Adalet ve Kalkınma Partisidir. Bu bağlamda, Avro-septisizmin Türkiye'de ne kadar etkin olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmanın ayırt edici özelliği, sert ve yumuşak Avro-septisizm'dir. Çalışmada, öncelikle Avro-septisizmin teorik çerçevesine değinilmiştir. Türkiye'deki Avro-septisizm ise, Adalet ve Kalkınma Partisi dönemini kapsayacak şekilde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği'ne yaklaşımı kronolojik olarak incelenmiştir. Birincil ve ikincil kaynakların yoğun bir şekilde kullanıldığı çalışmada ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle de derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Sonuç olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi yumuşak Euro-septik bir parti olarak kabul edilmiş ve partinin Avrupa Birliği algısının ilk dönemindeki destekçi çizgiden son dönemindeki eleştiri çizgisine değiştiği tespit edilmiştir.

Summary:

The European Union aiming the political and economic power in the continent has created those who are in favor of and opposed to it. Euro-septicism, which was first used as a word in The Times in 1985, has been widely used in academic studies since the 1990s, examining the critical or critical parts of the European Union. The perception of political parties' European Union was the main determinant of the country's relations with the European Union. The Justice and Development Party which set this process in Turkey which is the European Union candidate country. In this respect, the question how effective Euro-skepticism is in Turkey has been tried to be answered. The distinctive feature of the study is hard and soft Euro-septicism. In the study, the theoretical framework of Euro-septism was first mentioned. According to the euro-skepticism in Turkey, approach of the Justice and Development Party to the European Union has examined chronologically including the period of the party. Member of parliament were interviewed in-depth in the study which primary and secondary sources were used extensively. As a result, the Justice and Development Party was recognized as a soft Euro-septic party and it has been determined that the party'perception of European Union has changed its line from the supportive line in the first period to the line of criticism in the last period.