Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı

Avrupa Birliği'nde dolaysız vergilerin uyumlaştırılması

The Harmonization of direct taxation in European Union

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 137592 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

02. Özet Avrupa Birliği'nde vergi politikasının amacı, üye ülkeler arasındaki vergi ile ilgili sorunları çözüme kavuşturmak, mevcut vergi sistemlerinin ahenkleştirilmesini sağlamaktır. Birlik içinde ilke olarak ekonomik ve mali politikaların ülkelerin ulusal yetki alanlarında kalması sonucu her üye ülkede farklı vergi yapısı, matrah ve oranlar uygulanmaktadır. Bu durum Avrupa Birliği'ni; kişilerin, hizmetlerin, malların, sermayenin serbest dolaşımını sağlamak ve AB ekonomisini uluslararası rekabette daha güçlü kılmak için düzenlemeler yapmaya yönlendirmektedir. Bu amaçla üye ülkelerin vergi yapılarındaki farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Birlik içindeki dolaylı vergilerin, özellikle katma değer vergisinin uyumlaştınlmasında başarılı sonuçlar alınmıştır. Avrupa Birliği'nde dolaysız vergilerin uyumlaştuılması ise oldukça yavaş ilerlemekte olup, özellikle kaynak ülkede vergilendirme ilkesinin hakim olması ve verginin devletlerin egemenlikleriyle özdeş kabul edilmesi gibi nedenlerle ilerleme sağlanamamıştır. Birliğe üye olma yolunda ilerleyen Türkiye ise, henüz hukuki açıdan bağlayıcılığı olmamakla birlikte vergi mevzuatım AB ile uyumlaştırma yoluna gitmiştir. Dolaylı vergiler alanında katma değer vergisi uyumlaştınlmış, dolaysız vergilerde ise birlikteki gelişmelere paralel olarak sadece kurumlar vergisi alanında farklı üye ülkelerdeki şirketlerin devir, birleşme, bölünme ve hisse değişimi gibi konularda uyumlaştirma yapılmıştır. vm

Summary:

03. Summary The aim of the tax-policy in the European Union is to work out the tax problems facing the member countries and to achieve the harmonization of the existing tax system. In the Union, a different tax system, tax base and tax rate are practiced in each member country in view of the fact that economic and financial policies are left to the national authority of each member country. Such is the case in which the European Union is forced to make a set of tax-regulations in order to make the economy of the EU more effective in international competition along with the provision of the free circulation of services, goods, and capital, including individual freedom of travel. Therefore, the differences in the tax systems of member countries should be removed. In the Union the harmonization of indirect taxation, especially value-added tax, yielded positively. However, the harmonization of direct taxation in European Union is still in its infancy, because the taxation princible is strictly practiced in the source-country concerned and the tax is regarded as an inseperable part of each member country's sovereignty. However, Turkey, which is still in its infancy in the matter of its membership to the EU, has attempted to harmonize its tax system with the tax legislation of the EU despite the fact that Turkey doesn't have to keep to it. In direct taxation, value-added tax has been harmonized with the tax system in the EU, whereas in direct taxation the only coorporate taxes, the harmonization in such matters as corporate takeover, demerger, merger, split-off and change of share proprietor in different member countries has been made in parallel with the developments in the Union. IX