Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Baş-boyun ve serviks kanserli hastalarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile human papillomavirus pozitifliği tespit edilen sonuçların DNA dizi analizi ile doğrulanması, prevalansının belirlenmesi ve filogenetik analizlerinin yapılması

Evaluation of phylogenetic analysis revalance, prevelance and be confirmed with DNA squence of human papillomavirus which were determinated positive by polymerase chain reaction in patients with head-neck and cervix cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288725 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Human papillomavirus enfeksiyonu cinsel yolla geçen enfeksiyonlardan en sık rastlanılandır. Serviks kanseri ile HPV enfeksiyonu arasındaki kesin ilişki ortaya konmuştur. Öte yandan HPV enfeksiyonları ile deri, oral kanserler, nazofarinks, larinks, baş ve boyun kanserleri arasında da bir ilişki olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada serviks ve baş-boyun kanseri hastalarında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve DNA dizi analizi ile human papillomavirus tiplerinin bölgemizdeki prevalansının belirlenmesi ve filogenetik analizinin yapılması amaçlanmıştır.Çalışmamıza, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Ocak-Ekim 2010 tarihleri arasında başvuran ve kolposkopi önerilen 77 hastanın servikal sürüntü örnekleri ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda baş-boyun kanseri tanısı alan 45 hastanın parafine gömülü doku örnekleri dâhil edilmiştir. HPV DNA tespiti için MY09/11 ve GP5+/GP6+ (Cy5.0 işaretli) primerleri ile yapılan Real Time PCR testi kullanılmıştır. Sonuçta, serviks örneği alınan bireylerin %52'sinde HPV tip 16, %4'ünde HPV tip 16+11, %1'inde HPV tip 16+6 ve %4'ünde tiplendirilemeyen HPV DNA tespit edildi. Baş-boyun kanseri hastalarında ise %47 oranında HPV tip 16 ve %9 oranında tiplendirilemeyen HPV DNA'sı belirlenmiştir.Bölgemizde servikal kanser ve prekanseröz lezyonu olan kadınlarda HPV genotiplerinin dağılımının araştırılması önemlidir. Gelişen teknolojik yöntemler kullanılarak HPV'nin erken teşhisi, prekanseröz lezyonların invaziv kanser dönmesini engellemede anahtar rol oynamaktadır. Baş ve boyun kanserlerin de ise HPV pozitifliği, hastalığın prognozunun şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Bu yüzden larinksle ilgili lezyonlarda da HPV varlığının belirlenmesi önemlidir ve larinks lezyonlarının rutin inceleme şemasına HPV pozitifliğinin araştırılması da eklenmelidir.

Summary:

Human papillomavirus infection is one of the most common sexually transmitted diseases. The relation between HPV infection and cervical cancer is demonstrated. A possible relation between HPV infection and cancer of skin, oral cavity, nasopharynx, larynx, head and neck was shown. To determinate the prevalence of HPV types in patients with cervical and head-neck cancers in our legion by PCR and DNA sequence analysis and to make phylogenetic analysis was aimed in this study.This study is conducted with paraffin blocs of 45 patients identified as head-neck cancer in department of Otorhinolaryngology and cervical swap samples of 77 patients who suggested colposcopy and attended department of Obstetrics and Gynecology of our hospital from January to October 2010. MY09/11 and GP5+/6+ (with Cy5.0) primers were used for detection of HPV in Real Time PCR test using. In conclusion, HPV 16- 52%; HPV 16+11- 4%; HPV 16+6- 1% and non-typing HPV 4% were found in cervix samples. HPV 16- 47%, and non-typing HPV 9.0% were found in patients with head-neck cancer.The investigation of the distribution of HPV genotypes in women with cervical cancer and precancerous lesions in our region is important. Early diagnosis of HPV by using improved technological assays, play a key role to prevent the turn precancerous lesions into invasive cancers. HPV positivity in head and neck cancers, contribute the prognosis of disease. Consequently researching the presence of HPV in larynx lesions is important and researching the positivity of HPV must be added in routine analysis of larynx lesions.