Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı / Resim Bilim Dalı

Batı'da eğitim görmüş Türk ressamları ve aldıkları eğitimin sanatlarına yansımaları

Turkish artists who received education in the west and the reflection of this education on their works

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274434 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türk resim sanatı tarihine 18 yüzyıla kadar, minyatür sanatının egemen olduğu görülmektedir 19 yüzyıl başlarından itibaren ise köklü bir değişim başlamış ve yoğunlaşan ?Batılılaşma? girişimleri resim alanında da etkili olmuştur Önceleri batı resim sanatının etkisi minyatürde hissedilmeye başlamış, daha sonra Osmanlı'nın yenileşme girişimlerine bağlı, batılı anlamda yeni bir anlatım benimsenmiş ve tuval resmine geçiş başlamıştır Bu dönemde Avrupa'da sanat eğitimi gören Türk ressamları söz konusu gelişmeye öncülük etmiş ve böylece günümüze değin uzanan ?Çağdaş Türk Resim Sanatı? olarak adlandırılan süreç ortaya çıkmıştır Osmanlı'da askeri alanda yaşanan batılılaşma hareketlerine paralel olarak kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun ve Harbiye Mektebi gibi okullar batılı anlamda ilk resim örneklerini verecek olan asker ressamların yetiştiği yerler olmuştur Bununla birlikte Osmanlı Dönemi'nde Batı sanatına duyulan ilginin yoğunlaştığı yıllardan başlayarak, askerî ve sivil okullara eğitici amaçla resim dersleri konmuş ve bu okullardan mezun olan yetenekli öğrenciler devlet bursuyla yurtdışına; Fransa, İngiltere, İtalya ve daha sonra Almanya gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine eğitime gönderilerek Batı'nın resim sanatı üzerine eğitim almaları sağlanmıştır Bu dönemde resim eğitimi için ilk kez yurtdışına gönderilen öğrenciler, Ferik İbrahim Paşa, Ferik Tevfik Paşa ve Hüsnü Yusuf Bey'dir Bu ilk grup sanatçılarımızın ardından; Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet Paşa ve askeri okul çıkışlı olmayan Osman Hamdi Bey yurtdışında eğitim alan ilk ressamlarımızdır Batı anlayışına dönük Türk resim sanatı süreci içerisinde Cumhuriyet'in ilanından önce güzel sanatlar alanında yaşanan en önemli gelişmelerden biri de, Osman Hamdi Bey'in Müdürlüğünü yaptığı, 1883 tarihinde Sanayi-i Nefise Mektebi'nin eğitime başlamasıdır 1908 yılında II Meşrutiyet' in ilan edilmesinin ardından tüm kurumlarda oluşan özgürlük ortamı sanatta da kendini hissettirmiştir 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından en çok üzerinde durulan konulardan biri de sanat alanlarında çağdaş devletlerin seviyesine ulaşmak olmuş ve bu hedef doğrultusunda büyük çaba sarf edilmiştir Özellikle Cumhuriyet' in ilk yıllarında bu alanlarda yetişmiş kişilerin bulunmaması dikkate alınarak yurt dışına yetenekli gençler gönderilerek eğitim almaları sağlanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Miniature craft had been considered as dominant in Turkish painting art until 18th century From the early 19th century, a changeover began and ?Westernization? efforts ever increasing had been effective in the field of painting At first, the effect of Western painting art was started to be felt in miniature and then a new expression in Western sense was adopted and passed to canvas painting depending on innovation efforts of Ottoman In that period, Turkish painters led the development aforesaid and thereby the process which is called ?Modern Turkish Paint Art? and has come until today appeared In parallel to westernization movements in the military field of Ottoman, the schools founded such as Mühendishane-i Berri-i Hümayun and Mekteb-i Harbiye had been the places where soldier painters grown up to give the first samples of western paintings In addition to this, from starting the years that the intrest shown to Western art increased, painting lessons were put to military and civil schools for educational purpose and the clever students who graduated from those schools were sent to different countries of Europe such as France, England, Italy and then Germany and they were enabled to take education on painting art of Europe In that period the students who were first sent to abroad for painting education were Ferik İbrahim Paşa, Ferik Tevfik Paşa ve Hüsnü Yusuf Bey After those first group artists; Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet Paşa and Osman Hamdi Bey who didn?t graduate from military school were our first painters who took education abroad Within the process of Turkish painting art directed to Western sense, one of the important developments occured in the field of fine arts before the proclamation of the Republic was start of Sanayi-i Nefise Mektebi (School of fine arts) to the education in 1883 that Osman Hamdi Bey directed Liberty environment appeared in all the foundations after the proclamation of Second Constitutional Period in 1908 became also effective in art ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.