Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Anorganik Kimya Bilim Dalı

Bazı 2-hidroksi aldehit tiyosemikarbazonların dioksomolibden(VI) kompleksleri

Dioxomolybdenum(VI) complexes of some 2-hydroxy aldehyde thiosemicarbazones

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 380536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son yıllarda; enzim katalizör sistemleri ve oksijen atom transfer reaksiyonları için model teşkil eden, [MoO2(L)D] genel formülündeki molibden bileşiklerinin sentezlerine ilgi giderek artmaktadır. Bu bakımdan, bu tipte molibden merkezli komplekslerin sistematik kombinasyonlarını elde etmek ve yapısal karakaterizasyonlarını gerçekleştirmek bu sınıftan bileşiklerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin anlaşılması için önemli yararlar sağlayacaktır. Çalışmamızda, 3-metoksi/5-bromo-S-alkil-N-alkil-tiyosemikarbazon ligandlarının bis-asetilasetonato dioksomolibden(VI) ile reaksiyonundan, [MoO2(L)D] genel formülü ile gösterilen 25 adet yeni cis-dioksomolibden(VI) kompleksi izole edildi. İzole edilen komplekslerin ikinci ligandı olarak (D) metanol, etanol, propanol, allil alkol, 2-propin-1-ol, 2-buten-1-ol, 3-metil-2-buten-1-ol, etilen glikol monometil eter, 4-pikolin ve piridin kullanıldı. Ligand ve komplekslerin yapıları elementel analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, UV, 1H NMR, 13C-NMR, EI-MS) karakterize edildi. 3-metoksisalisilaldehit-N4-butiltiyosemikarbazon dioksomolibden(VI) metanol ve 3-metoksisalisilaldehit-S-propiltiyosemikarbazon dioksomolibden(VI) 3-metil-2-buten-1-ol komplekslerinin tek kristal yapısı X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı. Sentezi gerçekleştirilen komplekslerde ligandların hangi donör atomlar (ONS, ONN) üzerinden koordinasyona katıldığı belirlendi. Ayrıca; salisilaldehit-N4-metil tiyosemikarbazon dioksomolibden(VI) metanol kompleksi oksotransfer reaksiyonu denemelerinde kullanıldı ve literatür ile uyumlu bulgulara ulaşıldı.

Summary:

In recent years, the interest in synthesis of molybdenum complexes represented by [MoO2(L)D] general formula, which is the model for the enzyme catalyst systems and oxygen atom transfer reactions, have raised. In this regard, to obtain the systematic combinations and structural characterization of molybdenum-centered complexes are important for the purposes of determination their physical, chemical and biological properties. In our study, 25 new cis-dioxomolybdenum(VI) complexes which are formulated such as [MoO2(L)D] , were isolated by the reaction between 3-methoxy/5-bromo-S-alkyl-N-alkyl-thiosemicarbazone ligands and bis-acetylacetonato dioxomolybdenum(VI). As a second ligand (D) of the isolated complexes, methanol, ethanol, propanol, allyl alcohol, 2-propine-1-ol, 2-butene-1-ol, 3-methyl-2-butene-1-ol, ethylene glycol monomethyl ether, 4-picoline and pyridine were used. The structures of ligands and their complexes were characterized by elemental analyses and spectroscopic methods (IR, UV, 1H NMR, 13C-NMR, EI-MS). The single crystal structure of 3-methoxysalicylaldehyde-N4-butylthiosemicarbazone dioxomolybdenum(VI) methanol and 3-methoxysalicylaldehyde-S-propylthiosemicarbazone dioxomolybdenum(VI) 3-methyl-2-butene-1-ol complexes were determined by using X-Ray Diffraction Method. It has been determined that which donor atoms of ligands participate in the coordination (ONS, ONN). Additionally; saliycaldehyde-N4-methylthiosemicarbazone-dioxomolybdenum(VI) methanol complex was used for oxotransfer reaction. The findings obtained are consistent with the literature.