Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı

Behçet hastalarında hedef doku ve organ tutulumuna göre nötrofil/lenfosit oranı, sedimentasyon, c-reaktif protein düzeylerinin incelenmesi

The investigation of neutrophil /lymphocyte ratio, sedimentation, C-reactive protein levels according to target organ and tissue involvement in patients with behçet's disease

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 526338 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Behçet hastalığı oral aft ve genital ülserlerle karakterize kutanöz, oküler, eklem, vasküler, santral sinir sistemi ve gastrointestinal tutulumun da görülebildiği multisistemik her çeşit ve boyuttaki damarı etkileyebilen vasküler inflamatuvar bir hastalıktır. Behçet hastalığında aktivasyonu gösteren spesifik bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Hastalığın aktivitesini değerlendirmek için laboratuvar testlerinden serum eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif proteini (CRP) ve nötrofil/lenfosit oranı (NLR) kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, aktif ve inaktif hasta gruplarında hedef doku ve organ tutulumlarına göre NLR, ESR ve CRP düzeyleri ile ilişkisini incelemektir. Çalışmaya Behçet hastalığı tanısı ile takip edilen 18 yaş ve üzerindeki toplam 513 hasta dahil edilmiştir. 355 (% 69.2) hastanın aktif, 158 (% 30.8) hasta ise inaktif dönemde olduğu saptanmıştır. Aktif Behçet hastalarında ortalama NLR, ESR ve CRP düzeyleri inaktif Behçet hastalarına göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001). Aktif Behçet hastalarında genital ülseri olanlarda ortalama ESR düzeyi (p<0.047); eritema nodozum benzeri lezyonu olanlarda ortalama ESR düzeyi (p:0.028); nörolojik tutulum olanlarda ortalama NLR (p:0.008); kardiyovasküler tutulum olanlarda ortalama NLR, ESR ve CRP düzeyleri (sırasıyla p:0.001, p<0.001, p<0.001) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Ancak oral aft, süperfisyal tromboflebit ve papülopüstüler lezyonu olanlarda, göz, artrit, artralji ve gastrointestinal sistem tutulumlarında NLR, ESR ve CRP düzeyleri arasında tutulum olmayanlara göre istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak Behçet hastalığında NLR, ESR ve CRP düzeylerinin aktivasyon belirlemede kullanılabileceği, özellikle NLR'nin ucuz ve noninvaziv bir aktivasyon belirteci olarak hastalık patogenezinde inflamasyonun rolü hakkında yeni ipuçları sağlayabileceği kanısına varılmıştır. Anahtar kelimeler: Behçet Hastalığı, NLR, ESR, CRP

Summary:

Behçet's disease is a multisystemic and inflammatory disease which is characterized by oral, genital ulcers, vasculitis involving vessels of all sizes and cutaneous, ocular, vascular, articular, neurological and gastrointestinal involvement. There is currently no specific laboratory test which reflects activation status of Behçet's disease. Inflammation markers such as serum erythrocyte sedimentation rate (ESR), C- reactive protein (CRP) and neutrophil/leukocyte ratio (NLR) are being used to evaluate disease activity. The aim of our study is to retrospectively investigate NLR, ESR and CRP levels in patients with active/inactive clinical disease status in relation with target tissue and organ involvement. Totally 513 patients diagnosed with Behçet's disease who are 18 years or older, are included in the study. 355 patients (% 69.2) have active disease, 158 patients (% 30.8) have inactive disease. In patients with active Behçet's disease; mean ESR, CRP and NLR levels are found to be statistically significantly higher compared to the ones with inactive Behçet's disease (respectively p<0.001, p<0.001, p<0.001). In patients with genital ulcers ESR (p=0.047), in patients with erythema nodosum-like lesion ESR (p=0.028), in patients with neurological involvement NLR (p=0.008) and in patients with cardiovascular involvement NLR (p=0.001), ESR (p=0.001) and CRP (p=0.001) levels are detected to be higher. However, in patients with oral ulcers, superficial thromboflebitis, papulopustuler lesions, ocular, arthritis, athralgia and gastrointestinal involvement, there have been no statistically significant difference between NLR, ESR or CRP levels. With the data obtained from our study, it has been concluded that NLR, ESR, CRP levels can be used to predict clinical activation for Behçet disease and NLR could provide some clue for Behçet's disease's ethiopathogenesis as a basic, cheap, non-invasive activation marker. Key Words: Behçet's disease, NLR, ESR, CRP